Povratak / Back

DOGLAVNIK ADEMAGA MEŠIĆ

 

Doglavnik Ademaga Mešić (s lieva) i Poglavnik Ante Pavelić

 

Posjednik i vladosborac, rođen je u Tešnju, 25. ožujka 1869., a umro nepoznatog nadnevka. Srednje muslimansko učilište (medresu) polazio u Travniku, ali je nakon dva razreda napušta i preuzima otčev posjed i trgovinu. Ubrzo postaje jednim od najuglednijih trgovaca u Bosni. Istodobno je i jedan od najvećih muslimanskih podupiratelja siromašnih učenika, književnika i uljudbenih djelatnika u BiH. Mnogo je putovao Europom, Azijom i Afrikom upoznajući tamošnje narode i uljudbe. Jedan je od osnivača Muslimanskoga učeničkog podpornog družtva >>Gajret<<, a sam je osnovao oko 50 zemljoradničkih zadruga. Bio je i zastupnik u bosansko-hercegovačkom Saboru. God. 1908. osnovao je Muslimansku naprednu stranku u hrvatskom duhu, ter se oko njega okuplja hrvatska mladež. U 1. svjetskom ratu o svom je trošku izdržavao i zapovjedao dragovoljačkom jedinicom sastavljenom od tešanjskih muslimana, zvanom Ademagina vojska. Godinama je novčano pomagao književni list >>Behar<<, poslije i >>Muslimansku sviest<<, a potom je s H. Hadžićem osnovao >>Hrvatsku sviest<<. U tim listovima objavljuje više priloga. Napisao je igrokaz >>Carevićev grob<<, poslije preuređenu u >>Ismet i Almera<<, ter više knjižica, od kojih je poznatija >>Namet na vilajet<<. Za vrieme Kraljevine Jugoslavije, Mešić je član Jugoslavenske muslimanske organizacije (sredbotvorbe) (J.M.O.). Odlučno se suprotstavio odluci vodstva stranke o ulazku J.M.O. u novoosnovanu (25. ožujka 1935.) Jugoslavensku radikalnu (skrajnju) zajednicu (J.R.Z.), smatrajući kako se time napušta zamisao o samoupravi BiH. Zato je pokrenuo dogovore koji su dostigli vrhunac velikom skupštinom u Tešnju 27. listopada 1935., na kojoj su dane osnove za buduću Muslimansku sredbotvorbu, koja je i osnovana u studenome 1936. u Zagrebu pri HSS-u. Ponudu je Mešić predao V. Mačeku u ime svih izaslanika, što je ovaj i prihvatio. Od tada MO HSS-a djelatno djeluje do 1941. u BiH, a Mešić je jedan od njezinih čelnih ljudi. Za N.D.H. on je prohrvatski okrenut muslimanski vladosborac (koji se narodno osjećao i izjašnjavao Hrvatom), ter ga prihvaća ustaško vodstvo i A. Pavelić imenuje 8. svibnja 1941. doglavnikom. Putuje po BiH, gdje pomaže u uzpostavi vlasti N.D.H. i osnivanju ustaških sredbotvorbi. Nakon obilazka iztočne Bosne u ljeto 1941., s H. Hadžićem, izvještava A. Pavelića kako se protivi uselitbi Slovenaca u ta granična područja sa Srbijom. U srpnju 1941. Mešić je na Pavelićev zahtjev sredbotvorio susret bivših veleposjednika muslimana u Sarajevu za >>ponovno rješavanje poljopriradnog pitanja<< u BiH.

Dne 30. studenog. 1942. Ademaga Mešić zajedno s Markom Došenom i još desetoricom sabornika, podnosi podnesak Poglavniku. U njemu se naglašava kako je državnom poglavaru ,,Sabor jedini suradnik'', da predstavlja 200 hrvatskih glasova za hrvatsku upravu. Nadalje se kaže da su sreću, što je nastala Država Hrvatska pomutili Rimski ugovori i opisuje talijansku strahovladu u Dalmaciji i ostalim zaposjednutim područjima, dodavši kako ,,to obće očajanje izkorišćuju neprijatelji hrvatskog naroda da bi novu hrvatsku državu ogovarali i omrznuli, da bi je tako pobijali politički, moralno i socialno''. Iztiče se, da ,,velik dio tih ljudi u Dalmaciji i u obalnoj zoni nisu ni komunisti ni anarhisti, nego pravi Hrvati i rodoljubi, koji su bili prisiljeni da se pred došljakom povuku u brda i špilje da bi spasili život''. Traži se odlučno ,,da se razčisti pitanje tuđeg utjecaja'', da se ,,zaustavi iztriebljavanje našeg stanovničtva u Dalmaciji, Hercegovini i Bosni''. Zahtievaju se obširne promjene u državnoj upravi, navodeći da se ,,u redove ustaša uvukao u buri ustanka i takav soj ljudi, koji je iz nizkih i nečistih razloga - izkorišćujući ustaštvo i hrvatstvo - pružio prste i prema državnoj posebničkoj imovini - i tako nanio neizmjernu štetu ugledu i uzornosti države''. Traži se odlučno čišćenje i iztupa protiv ,,dvotračnosti državne uprave'', jerbo ona ne može istodobno biti u rukama i podvladonosca i ustaških dužnostnika. Zahtieva se iztraga o prilikama u zatočeničkim bivalištima i mogućnost da se obtuženi brane zakonskim putem pried redovitim sudovima i upravnim oblastima. Podvrgava se oštroj primjetbi rad podvladonosca hrvatskog domobranstva vojskovođe Slavka Kvaternika. Traže se jedinstvene hrvatske oružane snage - ,,da mjesto nesposobnih i nepouzdanih dođu ljudi od časti, znanja i sposobnosti, koji mogu ponovno uzpostaviti narušenu pravnu sigurnost i vjeru u državu, njenu moć i zakone''. Posebno se podvlači: ,,Hrvatski se sabor mora kao pravi predstavnik naroda u duhu njegovih stoljetnih običaja i u skladu sa sadašnjim potrebama odgovornosti svih političkih činbenika ponovno sredbotvoriti i iznova sazvati. Hrvatima je Hrvatski državni sabor stoljećima bio poviestni predstavnik naroda, zastupnik i zaštitnik hrvatske državnosti i njen najviši uzor javnog prava oko kojega se čitav hrvatski narod uviek okupljao, a i sada će se okupljati''. Nadalje se traži provođenje zakonskog postupka protiv svih zatvorenika i puštanje na slobodu svih onih, koje se ne pronađe krivima; nadzor Podvlade unutarnjih poslova nad bivalištnim zatočištima i oslobođenje svih onih, koji nisu počinili osobne prekršaje ter pozivanje na odgovornost svih onih, koji su se na bilo kojem području ogriešili o zakone, čast i probitke hrvatskog naroda i države.

Kako su mu partizani u Tešnju zapalili kuću, od 20. listopada 1943. do kraja rata stalno boravi u Zagrebu. Sbog neslaganja s pojednim postupcima vlade od N.D.H., podkraj 1943. podnio je ostavku na dužnost doglavnika, ali je Pavelić nije uvažio. Dana 6. svibnja 1945. napustio je Zagreb i s članovima Vlade N.D.H. i drugim dužnostnicima povukao se u Austriju, gdje su ga 17. svibnja britanski vojni redarstvenici uhitili i zatvorili u zatočište Spittal na Dravu. Sutradan (18. svibnja) u Rosenbachu izručen je Jugoslavenskim vlastima. Vojni sud 2. JA u Zagrebu osudio ga je 6. lipnja 1945. na 20 godina robije. Daljna sudbina nepoznata.

 

Free Web Hosting