Povratak / Back

JOSO BENAC

 

Joso Benac se rodio u Mrkoploju godine 1893., a umro je u Ogulinu 1961. Nakon pohađanja bogoslovije u Senju bio je u svećeničkim službama u Lici i Gorskom kotaru. Nakon Drugog svjetskog rata proveo je neko vrieme i va zatvoru. Objavljivao je u godišnjacima, uglavnom u vjerskim listovima i časopisima, povriemeno pod izmišljenim imenom Silvin Nacov. Umro je u Ogulinu godine 1961.

Pjesma: ,,Moja livada''

,,Livada je moja blještav pluvijal

Sja od divnih šara svebojnoga ruha.

U grudima skriva izvor tajni kruha.

Broj je njenih bića čitav kantual.

 

Dokle na njoj radim, s plavog balakina

zlatna srma ljušti. Rasipa se kad

milijarda čaška nad moj mučni sad,

što zrije i bukti spram ultramarina.

 

Podnevnih kad zvona arije se liju

nad kraj, zanos svega prožima me svet.

Ćutim: Krist sad slazi nad polja što zriju.

Pred Njima lelija zlatni vlat i cvijet,

 

a iz zemlje buja tajna našeg kruha.

Krist nevidljiv mijesi brašno Svoga Tijela,

da nam u grud siđe ko Hostija bijela

i odjene dušu bjelinom svog ruha.''

 

(1936.)

 

 

Free Web Hosting