Poviest / History

Srbski patrijarh Jovan s kraja 16. stoljeća, htio podložit Srbsku pravoslavnu crkvu Katoličkoj crkvi

Priepis iz:

Vjekoslav Klaić: ,,POVIJEST HRVATA'', knjiga peta, str. 546.

Izdanje: NAKLADNI ZAVOD MH, Zagreb g. 1980.

 

Još u rujnu 1597. bijaše pećki patrijarh Jovan poslao u Rim papi Klementu VIII srpske kaluđere Damjana Ljubibratića i Pavla, koji su papi predali u ime svoga gospodara opsežnu, ćirilicom pisanu spomenicu, u kojoj se ukratko prikazuje povjesnica srpske države, a onda se redom nabrajaju sva srpska plemena koja bi se podigla na noge kad bi papa poslao >>jednoga gospodina s vojskom na Novi.<< Nabrojena plemena i župe mogle bi dići na noge junaka >>do sto tisuć i veće, da nije tu zločesta junaka nego sve izbrano na boj<<. Spomenica svršava ovako: >>I mole se vašoj svetinji blaženi otče vsi crkovni ljudi i vas narod veliki i mali i Boga mole za vaše presvijetlo gospodstvo. Ako biste poslali vašega človeka, da je gospodin ovoj zemlji, pošlji nam dobra krstijanina, koji će crkve ljubiti i krstijanine milovati, a mi da smo vazda vašoj svetinji podložni i materi crkvi. I od sada ako blagoizvoli vaša milost da napišemo vaša sveta imena u naših crkvah, da se pomenuju na svetih molitvah i na svetih misah, kako jesu i prvi sveti otci pape napisane te se pomenuju s preždnimi svetimi. I mi ljubimo da se napišu našijeh (e)piskup(a) imena u rimskoj velikoj crkvi...<<. Zanimljivo je što se u spomenici posebno za Stjepana Nemanju kaže: >>I bio je vere rimske<<.

 

Free Web Hosting