Povratak / Back

Rieči s završetkom "nje" i "ba"?

 

Ovoj je jedno od najtežih upita ter priepora Hrvatskog jezika, naravno korienskog ne i današnjeg standardnog koji je odlutao u pustopoljine jugoslavenstva.

Velike se pogrješke naprave kada se pokušava odbaciti završetak "nje" kao srbizam, te se neprieporno stavlja Hrvatski završetak "ba" koji je zasigurno jedan od riedkih jezičnih Hrvatskih obilježja.

Završetak "nje" nije srbizam, jerbo bi tako mogli nazvati dobre Hrvatske rieči kao što su, jahanje, pisanje, čitanje, plivanje..... srbizmima. Danas kada smo izišli iz tvorevine poput Jugoslavije moramo naučiti razlikovati rieči koje spadaju u Hrvatski sbir rieči te srbski, jerbo nijesu svi srbizmi. Hrvatski jezik slovi kao jedan od najplodnijih u cieloj europi, ter nema bojaznosti od njegove propasti, on je taj koji je «nahranio» druge jezike u bišoj državi sbog svoje osebujnosti.

Što se tiče završetka "nje" i "ba" tu ne može doći do podpune zamjene «ba» mjesto «nje», jerbo tako nalaže priroda Hrvatskog jezika koji je i u ovom slučaju osebujan ter raznovrstan. Završetak «nje» se ne smije uviek zamieniti s završetkom «ba», jer se tada može dogoditi da na srbsku rieč stavljamo Hrvatski završetak ba, i tada stvaramo nešto veoma loše i umjetno, ter tako od čistih srbskih rieč stvaramo nekakav priepis na Hrvatski način.

 

1.Prije početka svakakove tvorbe moramo provjeriti da li rieč uobće spada u Hrvatski krug rieči, jerbo može imati zamjensku rieč u našem jeziku, neki od primjera:

 

Uvjerenje à uvjeritba, Hrvatska rieč potvrda !

Izvršenje (srbizam) à izvršitba , Hrvatska rieč obava !

Zapažanje (srbizam) à zapazitba, ovdje rabimo hrvatsku rieč opazka

Branjenje à branitba, «obrana utvrde siget, ili dobre izbrane vratara dinama»

Hvaljenje à hvalitba,

«cielu večer smo slušali hvaljenja vojske od strane Hrvatskog premijera»

«cielu večer smo slušali povale na račun vojske od strane Hrvatskog premijera»

voženje à vozitba, vožnja

praćenje à pratitba. Pratnja

Nošenje à nositba, nošnja

Košenje à košnja

 

2.Dobre rieči u Hrvatskom jeziku sa završetkom «nje», koje u svom smislu opisuju nekakovu radnu naviku, neku djelatnost koja imade posvudanjsku značajku ter su one nositelji neke veće cjeline ili grane:

 

Plivanje, pisanje, čitanje, šivanje, pranje, gledanje, slušanje, puhanje, vikanje, kuhanje, slikanje

 

3. Neizpravne rieči srbskog podrietla, rieči koje opisuju i najmanju radnu djelatnost u stanju kojem one traju, ono što u englezkom jeziku pronalazimo u obliku završetka «ing» (vremena continous).

 

Odlaženje, Ostvarenje,  Zaposlenje, Ulaženje, Zatvaranje, Djeljenje, Nošenje, Plaćanje, Vrednovanje, Usluženje, Poslovanje, Posluženje, Posloženje, Izmirenje,Izginjenje, primanje....

 

4. Rieči kod kojih dolazi do zamjene, tj odstrane nastavka «nje» jer se s vremenom provedenim u jugoslaviji izgubilo, namjerno ili nenamjernim posptupcima:

 

naređenje à naredba, posloženje à posložba, produženje à produžba, korjenovanje à korjenitba, sklanjanje à sklonitba, gušenje à gušitba, služenje à služba, žaljenje à žalba, uređenje à uredba, hranjenje à hranitba, uključenje à uključba, svjedočenje àsvjedočba, posredovanje à posredba, plovljenje à plovitba, ustoličenje à ustoličba, razrađenje à razradba, dijeljenje à dioba, obrazloženje à razložba, osmišljenje à smisaoba....

 

5. Izpravci unutar svog jezika

 

izrada à izradba, prerada à preradba, dorada à doradba, obrada à obradba, razrada à razradba

 

6. Riedkoća zamjene s završetkom «ak»

 

primanje à primitak, povinjenje à povinutak, izpravljanje à izpravak, popravljanje à popravak, gubljenje à gubitak

 

Zaključak:

Ovaj priepor će se najteže odstraniti od svih, jerbo je on unišao u sve pore Hrvatskog jezika.

Pri tvorbi Hrvatskih rieči s završetkom «nje» ne trebamo biti vrstni znalci, već se jezik treba razumjeti ter njegovati. Svakome čitatelju koji je malo upućen u ovakovo što, zvučati će čudno i neshvatljivo. Sve ovo gore navedeno možemo nazvati «nepisanim pravilom» jer nigdje ne ćete naći pravilo za ovaj dio Hrvatskog jezika niti ikakovu odredbu.

Ova razložba je tek jedna od mnogih u nizu kada je u pitanju rješavak ovakovog nesumnjivo težkog priepora!

 

A.V. (Objavljeno 22. travnja 2008.)

 

Free Web Hosting