Povratak / Back

Daniel Crljen (?)

>>Nova Hrvatska<<, god. I., br. 111, 18. kolovoza 1941., str. 5. Članak je podpisan skraćeno D. C. – nap. M. S.

 

HRVATSKE NARODNE RIEČI – MJESTO TUĐICA

(Primjeri iz Poglavnikove knjige >>Strahote zabluda<<)

 

               U novoj zakonskoj odredbi o hrvatskom jeziku zabranjeno je u izgovoru i pisanju redovno upotrebljavati rieči, koje ne odgovaraju duhu hrvatskog jezika, u pravilu tuđice, posuđene iz drugih jezika. Osobito je zanimljivo kako je Poglavnik ovo pravilo proveo u svojoj knjizi >>Strahote zabluda<< u kojoj je sustavno nastojao upotrebljavati mjesto tuđica hrvatske narodne rieči. Stoga donosimo neke primjere, kako Poglavnik zamjenjuje tuđice hrvatskim riečima:

 

antropološki – čovjekoslovni

apostatstvo – odpadničtvo

autokracia – samovlađe

aviatičarka – zrakoplovka

bariera – brana

bezprizornici – zapuštena ulična mladež

bizarne nauke – nastrane

celibat – neženstvo

civilizacija – prosvjeta, uljudba

deduktivna metoda – izvedbeni put

degeneracia – izrođenje

diktatura – samovlast

diktirati – zapoviedati

dinamika – unutarnja snaga

disciplina – stega

discipliniran – uztegovljen

doktrina – nauka

dominantan – prevladstveni

dominator – gospodar

dualizam – dvojnost

egzistencia – obstojnost

ekonomia – gospodarstvo

eksperimentacija – pokušavanje, pokušaj

elementi pozitivni – počela jesna

etnički – narodnostni

evolucija – razvitak

evolutivni put – razvojni

fantastičan – sanjarski

fantom – maglovita pojava

faza – stupanj (družtvenog života)

fikcia – prividnost

financialni – rizničan

frazeologia – govor (filozofski)

funkcia – djelovanje, posao

generalizirati – poobćivati

geološki – zemljoslovni

gramatikalno – slovničko (tumačenje)

hipoteza – zasada

idejne pojave – misaone

individuum – pojedinac

individualnost – osobnost

individualno nastojanje – pojedinačno

individualno vlasničtvo – posebničko

industria – veleobrt

integralni sustav – pravi

intencia – namjera

imperialistički – zavojevački

kapital – glavnica

kapitalistički – glavničarski

kolektivizam – zajedničtvo

kolektivna imanja – zajedničtvena

kolektivni ugovor – skupni

komercializacia – potrgovljenje

kompromis – sporazum

koncentracia – prikupljanje

konstrukcia – sastav

konstitucia – ustav

konstruktivni – izgradbeni

kontinuitet – neprekinutost

korumpiranje – nakvarivanje

kredit – navjera

kriminal – zločinačtvo

kultura – uljudba

letargia – beznadnost

liberalizam – slobodarstvo

liberalni – slobodoumni

materija – tvar

materializacia – potvarenje

mentalna špekulacia – umno promatranje

mikrokosmos – sitni život

mobilizacia – pokretnost

mobilizirati – staviti u pokretno stanje

moderni – današnji

montatura – napuha

nacionalizam – narodnjačtvo

negativno – niječno

nivelizacia – izravnanje

okazionalni – prigodni

organ – ustroj (zakonodavni)

organizacia – ustrojstvo

pasivna resistencia – trpljiva oporba, sustezljivost

patricii – gospoda

plebejci – pučani

praktično – djelotvorno

praktični pokušaji – u djelo privedeni, djelatni

primarni – prvotni

primitivni – prvotni

privatno vlasničtvo – posebničko

promikstuacia – slobodna ljubav

propaganda – promičba

provokacia – izazivanje

prototip – predstavnik

radikalizam – skrajnost

realnost – stvarnost

reagirati – odgovoriti

redigiranje – uređenje

renegatstvo – odmetničtvo

retorta – pokusnica, pokusna sprava

rezervirati – zapisati

salon – dvorana

seria – red

sezonsko radničtvo – povremensko

sinonim – istoimeni

sinteza – sljub

sistem – sustav

situacija – stanje

socializacia – družtvovnost

socialni – družtveni, družtvovni

soj, sojevi – rasa, rase

solidarnost – uzajamnost

specialitet – osobitost

stadij – stupanj

statistika – brojitba

statut (stranke) – ustav

suverenitet – vrhovničtvo

štrajk – krzmanje

špekulativna kombinacia – proračunata smišljenost

temperamenat – živahnost

teoria – gledanje (po Marksovom gledanju)

teoretski komunizam – misaoni

teoretsko razlaganje – načelno

teritorij – područje

univerzalizam – posvudašnjost i obćenitost

uzurpacija – otimačina

 

            Ovi nam primjeri pokazuju da Poglavnikova knjiga >>Strahote zabluda<< ima veliko značenje ne samo po samom misaonom sadržaju, nego i po tome što nam pokazuje kako treba tuđice zamjenjivati našim narodnim riečima.

 

 

Free Web Hosting