Povratak / Back

DOKAZI O RAZLIČITOSTI HRVATSKOG I SRBSKOG JEZIKA

(Do polovice XIX. st. srpski pisci prevode hrvatska djela pisana slovinskim ili ilirskim jezikom na srpski jezik)

 

- https://www.hercegbosna.org/STARO/ostalo/evlije.html

Fehim Spaho: Hrvati u Evlija Čelebijinu  putopisu

(Evlija Čelebija - 1611.-1670.)

Opisujući Biograd navodi, kako se rieka Sava, između ostalog skuplja iz voda, koje dolaze sa granica Bosne, Hrvatske i Slavonije. Istim povodom govori o srbskom jeziku kao o izkvarenu narječju, premda su Srbi u ne posrednoj blizini Bugara i Bošnjaka (te tu onda kaže, kako mnogi Biograđani, medu ostalim poznaju i hrvatski jezik).

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.225)

Dielovi zapisnika (koji su pisani njemački) sa sjednice od 17. studeni 1791. i od 9. siečnja 1792. gdje dvorski savjetnik grof Edlinger podupire episkopa i dvorskog savjetnika Ilirske dvorske kancelarije Petra Petrovića i tvrdi da bi Stulićev rječnik u srbskim školama prouzročio odnarođivanje i prekid srbske književnojezične tradicije:

,,Srpski narod bi ovakovim rečnikom zaboravio po vremenu čitati svoje knjige. Morao bi učiti latinski, mađarski, hrvatski i u opće svaki jezik koji mu je u susedstvu, te bi izgubio svoju narodnost. S tim bi dakako moral uginuti i obeležje toga naroda, koje ga je vekovima delilo od tolikih drugih naroda.'' (Magarašević 1898[194]: 6)

Episkop Petrović smatra Stulićev dubrovački rječnik hrvatskim i koji nema veze sa Srbima:

,,Slavenosrbi su svoj crkveni jezik kultivisali i on se kod njih sve više razvijao, pa sad najedanput im se nameće mnogo različitiji jezik hrvatski. Ni za naš narod ne bi dakle zgodan bio taj rečnik a kamo li za ostala slovenska narječja u našoj državi. Hrvatski dijalekat je prema slavenosrpskom, kao npr. gornjonjemački prema švapskom'' [...]

,,Ako se hoće ovo delo da štampa o državnom trošku, tada referent Petrović po svojoj dužnosti mora izreći, da je ovakvo delo onda zgodno samo za Hrvate i Dalmatince, jer samo njima može koristiti, a slovenski narod koji samo ćirilicu poznaje mora ostati pri rečniku koji je i dosad bio. [...] Naš narod nema dakle te potrebe, da se služi tuđim rečnikom, koji mu istiskuje iz ruku pradedovsko pismo.'' (Magarašević 1898 [194]: 4-5, usp. Brlek 1987: 70)

Srbski episkop nije prihvaćao Stulićev rječnik čak ni kad su Austrijanci nudili da ga tiskaju na ćirilici. (Brlek 1987: 92)

Inače, krajem 18.st se pod hrvatskim jezikom najviše podrazumievala kajkavština, ali episkop Petar Petrović Stulićev štokavski (i)jekavski rječnik izričito zove ,,jezikom hrvatskim''.

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.229)

Srbski učitelj u Osieku Stefan Rajić prevodi na srbski jezik knjigu ,,Satir'' od Matije Antuna Relokovića 1793. na ćirilici. Ono je opet tiskano 1807. Rajić u naslovu kaže da je Relkovića preveo ,,na prosto-serbskij jezyk''.

Na pr. Rajić rečenicu iz Satira ,,Jer Slavonac ne da svoje dice - da se idu učiti A, B, C'' prevodi na srbski ovako: ,,Jer Slavonac decu i ne vodi - Da izuče az, buky i vjedi'' (Damjanović 1986: 239). Često ime Slavonac i slavonski prevodi sa srbskim ili slavenskim imenom, te se iz toga vidi kako se Srbi nisu poistovjećivali sa slavonskim imenom.

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.202)

https://www.hercegbosna.org/kultura/hrvatski-jezik/jezik-lingvistika-i-politika-ilirski-iliti-slovinski-jezik-183.html

Proslov iz knjige povjesničara Mate Marčinka «Iransko podrijetlo Hrvata», izašle u Zagrebu 2000.

Georgij Mihajlović godine 1803. izdaje u Budimu djelo “Aždaja sedmoglava” koju je preveo od Vida Došena (pisao na štokavskoj ikavici) ,,prečistio'' s ,,dalmatinskago jazyka na slaveno-serbskij'', izostavivši ime pisca (I. Kukuljević, Bibliografija hrvatska I, Zagreb 1860., br. 361, 34.).

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.202)

https://www.hercegbosna.org/kultura/hrvatski-jezik/jezik-lingvistika-i-politika-ilirski-iliti-slovinski-jezik-183.html

Proslov iz knjige povjesničara Mate Marčinka «Iransko podrijetlo Hrvata», izašle u Zagrebu 2000.

Hrvati su svoj ilirički (hrvatski) jezik smatrali različitim od srpskoga. Ivan Ambrozović iz Sombora tiskao je godine 1808. u Pešti ,,Proricsja i narecsenja...'' u kojoj na ikavici ,,sa serbskoga jezika na illyricski privedena, nadopunjena i sloxena'' knjiga Jovana Muškatirovića ,,Pričte iliti po prostom poslovice, temze sentencije iliti rečenija''.

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.122,123)

Srbski književnik Milovan Vidaković (1780.-1841.) piše u ,,Primečaniju o serbskomu ezyku'' otisnutom u njegovoj knjizi ,,Ljubomir u Elisijumu'' (u Budimu) 1814. kako u Sriemu i Banatu, kad čuju nekoga iz Slavonije i Hrvatske, ili iz Bosne, i Hercegovine, odmah kažu ,,ovo je šijak! kako govori''. Neposredno prije toga Vidaković spominje da se dosta puta može čuti kako se ,,Sremci'' i ,,Ervati'' prepiru i inate zbog svojih jezičnih razlika. U Vidakovićevu su proslovu ,,Ervati'' pravoslavci ijekavci iz Hrvatske i okolnih predjela koje on uključuje u razmatranja o novom zajedničkom srbskom književnom jeziku.

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.227)

https://www.hercegbosna.org/kultura/hrvatski-jezik/jezik-lingvistika-i-politika-ilirski-iliti-slovinski-jezik-183.html

Proslov iz knjige povjesničara Mate Marčinka «Iransko podrijetlo Hrvata», izašle u Zagrebu 2000.

Vuk S. Karadžić, za koga su Srbi svi i svuda, ipak je u Predslovlju svoje Narodne srbske pesnarice (Beč 1815.) nehotimice priznao, da je hercegovački jezik (narječje) isto što i hrvatski jezik: ,,Pesne su ove. . .jedne štampane po Hercegovačkom dijalektu, a druge po Sremačkom..., da sam sve pečatao Hercegovački (n. p. djevojka, djeca, vidjeti, lećeti, i dr.), onda bi rekli Sremci (Vuk ovdje misli na srijemske Srbe, koji su se koncem XVII. st. preselili iz Raške u Srijem i Vojvodinu — nap. m.): pa šta ovaj nama sad nameće Horvatskij jezik''.

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.228)

Vuk Karadžić u pismu od 28.6.1815. piše Kopitaru sljedeće: U pismu umjesto naziva ,,horvatski jezik'' rabi pogrdan izraz ,,šijački'' za koji Kopitaru pojašnjava da njime Sriemci ,,Horvaćane'' (t.j. njihov jezik) zovu, a da ,,Hercegovce'' i ne poznaju (Karadžić 1811-1821: 243).

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.202)

Godine 1818. izdao je Gavrilo Kovačić srbsko izdanje Kačićeve knjige ,,Razgovor ugodni naroda slovinskoga'' pod naslovom ,,Pesnoslovka iliti Povest o narodu slavenskom iz knige Andree Kačića izvedena i po obrazu, vkusu i glagolu serbskom ... ustroena''. Kačić je svoj jezik u knjizi ,,Razgovor ugodni...'' zvao ,,jezik slovinski'', a umjesto prevladavajućeg naziva ,,narod slovinski'' rabio je i naziv ,,narod ilirički''. U ,,Korabgliczi...'' (1760.) svoj jezik zove ,,bosanski''.

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.230)

Tršćanski trgovac, izdavač i uljudebni radnik Jevto Popović, koji je bio znanac i suradnik mnogih iztaknutih Srba prve trećine 19.st. (Dositej, Obradović, Vuk...) i koji je prihvatio tezu da su Srbi svi i svuda, opet je volio prevoditi djela dubrovačkih pisaca Menčetića i Gundulića (1826., 1837.) na način da ih ekavizira i dejekavizira.

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.228, 229)

Vjekoslav Klaić o tomu kako su Srbi (iz Vojvodine i Sriema) doživljavali ijekavski štokavski: ,,To znamenito mjesto iz Vukova predgovora jasnije od sunca pokazuje, da su ,pravi historički Srbi', naime Srijemci i ekavci još godine 1815. mimo sve nastojanje Dositijevo i Vukovo smatrali i perhorescirali ijekavski hercegovački dijalekt kao tuđi, ,kao hrvatski', pa zato bijedili Vuka, da im ,nameće hrvatski jezik', kad je štampao narodne pjesme hercegovačkim dijalektom. Kad su dakle ti isti suvremenici Vukovi prevodili Kačića i Gundulića na srpski jezik, činili su to najviše zato, što su jezik Gundulićev, a kud i kamo još jezik Kačićev (ikavštinu) smatrali za tuđi, hrvatski jezik.'' (Klaić 1930: 57)

 

 

 

 

 

Free Web Hosting