Povratak / Back

DOKAZI O HRVATSTVU SLOVENIJE KROZ POVIEST

 

- izvor: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA: Mario Grčević (str. 9)

izvori izvora: Hauptmann 1928: 266; Grafenauer 1958-1959: 212, 214; Štih 1995: 122

U predjelima današnje austrijske Koruške i manjim dielom Štajerske oko mjesta Maria Saal, Karnburg, Millstatt, Ottmanach, Stainz, Straden, Leoben, također i oko Friesacha, postoje ili su postojali mnogobrojni toponimi (zemljozovi) (ukupno oko 20) izvedeni od etnonima (narodozova) ,,Hrvat''

 

- izvor: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA: Mario Grčević (str. 9)

izvori izvora: Hauptmann 1928: 267-268; Klaić 1930: 16, 18; Kos 1906: br. 401, 407, 466, 513

Iz poviestnih vrela znamo da je postojala i ,,Hrvatska župa'' koja se u X. stoljeću spominje kano ,,pagus Crouuati'' (954.), ,,Chrouuat'' (979.) i možda ,,Croudi'' (993.)

U jednoj salzburžkoj izpravi i druge polovice XI. stoljeća spominje se i ,,hrvatska desetina (decima ad Chrowat)'' kano družtveno-područna jedinica.

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.166, 167)

Slovenski reformator i prevoditelj Biblije Primož Trubar (1508.-1586.) u predgovoru prvoga diela svojega prievoda Novoga zavjeta iz 1557. tvrdi da se hrvatskim jezikom (,,die Crobatische Sprach'') ne govori samo u cieloj Hrvatskoj i Dalmaciji, nego da njime govori i puno ,,Turaka'' (,,vil Turcken'') (slavensko muslimansko stanovničtvo). Od mnogih je čuo da se hrvatski govori i piše i na dvoru turskoga cara u Carigradu (Sakrausky 1989: 92).

Primož Trubar je vjerovao kako je hrvatski jezik spona Iztoka i Zapada i da je hrvatski najrazprostranjeniji i najvažniji među južnoslavenskim jezicima.

U predgovoru hrvatskoga glagoljičnoga Novoga zavjeta Trubar spominje u skladu s tim da se pravoslavna liturgija kršćana u Srbiji (,,Seruia oder Sirffey'') i u Bosni, koji sami za sebe kažu da su ,,grčke vjere'', održava ,,na njihovu običnom srpskom i hrvatskom jeziku'' (,,in jrer gemeinen Syrfischen vnnd Crobatischen Sprach'' (Sakrausky 1989: 205-206; usp. ,,in gemeiner Syruischen Sprach'', 206-207)).

Trubarova predočba o jezičnoj razslojenosti jezika koji je smatrao hrvatskim može se izčitati iz najave da bi mu trebala dva Hrvata (,,zween Crobaten'') koji dobro govore ,,dalmatinski'' i ,,bosanski'' (,,Dalmatinisch vnd Bosnarisch''). Za dotičnu dvojicu Hrvata očekuje da dobro znaju pisati hrvatski i ćirilski (,,Crobatisch vnd Cylurisch'') (Sakeausky 1989: 97). Pisati hrvatski mu znači pisati glagoljicom.

Trubar spominje da svatko zna da se hrvatski jezik piše dvama različitim hrvatskim slovima (,,mit zweierley Chrobatischen Buchstaben''), što znači glagoljicom i ćirilicom (Sakrausky 1989: 92).

Spominjući jednoga hrvatskoga svećenika iz Dalmacije (,,einem Crobatischen /Priester/ auB Dalmatia'') koji je navodno donio cielu ,,hrvatski'' napisanu Bibliju (,,ein gantze Crobatische geschribne Bibel''), nadodaje da je Biblija pisana ,,hrvatskim slovima'', što znači glagoljicom.

 

- https://www.hercegbosna.org/kultura/hrvatski-jezik/jezik-lingvistika-i-politika-ilirski-iliti-slovinski-jezik-183.html

Proslov iz knjige povjesničara Mate Marčinka «Iransko podrijetlo Hrvata», izašle u Zagrebu 2000.:

Andrija Kačić Miošić je u svom djelu ,,Korabljica'' (Mletci 1760.) zabilježio. ta je ,,kraljeva u Dalmaciji i rvatskoj zemlji Budimir, kralj sveti''; također je zabilježio, da je ,,kralj Bodin isto vrime kraljevao u Dalmaciji i rvatskoj zemlji''. Po Kačiću Hrvati su i Dubrovčani i Peraštani i Kotorani (,,Ter pokriva Boku od Kotora./ Kojano je dika ot Rvata''). U ,,Razgovoru ugodnom naroda slovinskoga'' (64. izd., Split 1983., 112.) Kačić veli, da je Hrvatsko kraljevstvo obuhvaćalo Karniju, Karintiju i Stiriju (Karantanska Hrvatska), čitavu dolnju Dalmaciju od Istre to Cetine, Bosnu i sve zemlje do Dunava. i svi oni koji su u tim zemljama živjeli ,,zovu se Hrvati zarad zemlje Kroacije oliti Hrvatije''. Pod rečenim Hrvatskim kraljevstvom Kačić razumijeva samo nekadašnju Bijelu Hrvatsku, tok je u “Korabljici” zabilježio i druge hrvatske krajeve južno od Cetine. Zanimljivo je to, da Kačić Hrvatsku zove Hrvatija, dakle isto kako su iranski Hrvati zvali svoju Harahvatiš (Harauvatija, Harvatija).

 

- izvor: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA: Mario Grčević (str. 13)

Izvor izvora: Golec 2017: 132

https://hr.wikipedia.org/wiki/Bela_krajina

https://hrcak.srce.hr/file/284513 (Boris Golec: Širenje hrvatskog etnonima i lingvonima na slovensko stanovništvo današnje istočne Slovenije između 16. i početka 19. stoljeća i njihovo iščeznuće)

Slovensko stanovničtvo u Beloj krajini, Metlici, Prlekiji i Prekmurju se izjašnjavalo kano Hrvati.

Bela krajina je do 12. stoljeća pripadala Hrvatskoj.

U vremenskom razpon između 1643. i 1712. intelektualaci podrietlom iz Bele krajine, odnosno poviestne Metlike u matičnim knjigama sveučilišta u Grazu i Beču većinom izjašnjavaju Hrvatima. U spomenutom rasponu od 70 godina čak je 88% studenata opredieljenih kano Hrvati (Croata) (30 od ukupno 34), a samo četvoricu u matičnim knjigama obaju sveučilišta nalazimo upisane kano Kranjce (Carniolus).

Zašto se stanovničtvo Bele krajine u ranom novom vieku samo označavalo Hrvatima ter svoj jezik nazivalo hrvatskim, pisao je o tome već u 17. stoljeću polihistor Janez Vajkard Valvasor u svom monumentalnom radu Slava vojvodine Kranjske (1689.). Kranjskim Hrvatima namienio je štoviše posebno poglavlje, a jezik, nošnju i običaje ljudi u Beloj krajini označio kao hrvatske i na više drugih mjesta.

(str.131 od hrcak.srce): Ime Hrvati za stanovnike Bele krajine nalazimo 1725. u izvješću liečnika Zalokara iz Novog Mesta, a pokrajinsku oznaku „Kroaten“ za Belu krajinu najprije 1709. u urbaru vlastelinstva Žužemberk (Vnter Crain in Crovathen/ Crobathen) ter polovinom istog stoljeća i u urbarima još jednog vlastelinstva zapadne Dolenjske, grofovije Turjak (Crobathische Gültt odnosno Croaten). Štoviše, još podkraj stoljeća (1795.) u izvoru crkvene provenijencije govor Župe Vinica na krajnjem jugu Bele krajine označen je hrvatskim lingvonimom.

 

- izvor: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA: Mario Grčević (str. 13)

Osnivač slavistike Čeh Josip Dobrowsky (1753.-1829.) početkom XIX. stoljeća:

,,Kranjci bi trebali biti ponosni što ih se naziva Hrvatima. Pa valjda se ne ćete sramiti svojega podrietla?''

,,Sada Kranjci ne žele biti Hrvatima zato što njemačke halje nose.''

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.133)

Vjekoslav Babukić i 1. broju Danice 1835.:

,,Lipo ti je Danicsino lice,

Josh je lipshe njejno dobro serdce;

Koje ljubi sve stare Horvate,

Serblje, Bosnu, Hercegovce brate.

 

Ljubi ono drage josh Slavonce,

Shtajerce i Krajnce, Gorotance;

Jer su ovo bratja od starine,

Sini drage jedne domovine.

 

Svi su ovo Horvatjani bili;

Zdravi bili, rujno vince pili!''

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.133)

Ljudevit Gaj u pjesmi ,,Horvatov szloga'' 1835.:

,,Josh Horvatzka ni propala,

Dok mi sivimo;

Viszoko sze bude ztala,

Kad ju zbudimo;

 

Ak' je dugo tverdo zpala,

Jachja hoche bit',

Ak' je szada vu sznu mala,

Che sze proztranit'.

...

V kolu jeszu vszi Horvati

Ztare Dersave:

Ztaroj Szlavi verni szvati

 

Z Like, Kerbave,

Krajnci, Stajer, Gorotanczi

Y Szlavonija,

Boszna, Szerbl' ji, Iztrijanczi

 

Ter Dalmaczija.

Vszi Horvati sze rukuju,

Y zpoznavaju,

Iztinzki sze szad kushuju,...''

 

http://www.izravno.com/hr/info/aktualni-mediji/alpski-hrvati-jucer-i-danas/

Slovenski književnik, državničar i gradonačelnik Ljubljane Ivan Tavčar, prilikom posjeta Zagrebu 1895., izjavio je u pozdravnom govoru: ,,Uostalom, mi Slovenci smo ionako alpski Hrvati''.

 

http://www.forum.hr/showthread.php?t=492318&page=56

Stanko Fras (Vraz) - jedini koji je surađivo sa L. Gajem i govorio o skupnom jeziku Hrvata i Slovenaca

Korošec - ideologija o slovensko hrvatskoj zajednici i da su slovenci alpski Hrvati

Janez Krek - Slovenci zajedno sa Hrvatima u uniji

Slovenska ljudska stranka - Slovenci su najsjeverniji Hrvati i treba napravit zajedničku državu.

 

- izvor: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA: Mario Grčević (str. 13)

U obćini Ribnica u jugoiztočnoj Sloveniji postoji zemljozov ,,Hrovača (njem. Krobatsch)''.

U slovenskom dielu Istre na granici s Italijom postoji zemljozov ,,Hrvatin''.

Između Krškog i Novog Mesta nalazi se naselje ,,Hrvaški Brod'' (Dolenjska, Obćina Šentjernej)

 

- izvor: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA: Mario Grčević (str. 13)

https://www.portalplus.si/2280/hrvati/ (Piše Dimitrij Rupel, bivši ministar vanjskih poslova Slovenije, od 5. srpnja 2017.)

,,Vse do osvoboditve 1945, v nekem pogledu celo do osamosvojitve leta 1991, so imeli Hrvati Slovence v žepu. Slovenski voditelji (Krek, Šušteršič, Tavčar ...) so na ves glas priznavali, da so Slovenci del hrvaškega naroda ("Slovenci so alpski Hrvati"), nato so šli še korak dalje, ko so se ob razpadu Avstro-Ogrske veselo sprijaznili, da je Slovenija del hrvaške države s prestolnico v Zagrebu.''

 

 

 

 

 

Free Web Hosting