Povratak / Back

DOKAZI O HRVATSTVU DUKLJE I BOKE KOTORSKE KROZ POVIEST

 

- Ivan Skilica (Ivan Skilices) - druga polovica 11. stoljećabizantski kroničar. Skilica je napisao Kratku povijest u kojoj spominje Hrvate:

,Bugarske starješine zamole Mihajla, tadašnjega vladara onih, koji se zovu Hrvati, a koji je stolovao u Kotoru i Prapratnici, i koji je imao ne malo zemlje pod sobom, da im pomogne i da s njima zajedno radi te da im dadne svoga sina kojega će oni proglasiti carem Bugarske". (Napomena: Dukljanski kralj Mihailo iz dinastije Vojislavljevići je ,,bugarskim starješinama" zaista poslao svog sina Bodina i dukljansku vojsku u kojoj su, osim Dukljana, bili i Hrvati, koje je predvodio Bodinov doglavnik Petrilo)

- https://hr.wikipedia.org/wiki/Crvena_Hrvatska

http://www.montenegrina.net/pages/pages1/istorija/duklja/nicifor_vrijenij_opisuje_borbu_protiv_dukljana_i_hrvata.htm

http://montenegrina.net/nauka/istorija/crna-gora-do-xix-v/doseljavanje-slovena-dukljanska-drzava/dr-pavle-mijovic-skilicine-legende-kao-istorijski-izvor/

Izvor: Dr. Pavle Mijović: ,,Skiličine legende kao istorijski izvor''

Izvor: Dr. Radoslav Rotković: ,,Kraljevina Vojislavljevića XI XII vijeka''

- Skiličin nastavljač: ,,Prve godine toga cara (Mihajla VII. Duke), indikacije prve, na­rod Srba, koje također zovu i Hrvatima, izađe da pokori Bugarsku''. Kada govori o vojnom djelovanju Bodinova doglavnika Petrila kaže: ,,Uhvatiše (Bizantinci) pak također i onoga, koji je iza Petrila u Hrvata po redu vladao, te ga okovana odvedoše k caru''.

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.63)

Ivan Zonara (XII.st.) piše u prvoj polovici XII.st. o ,,Hrvatima koje neki nazivaju Srbima'' (Margetić 1998: 9)

 

- https://hr.wikipedia.org/wiki/Crvena_Hrvatska

http://www.montenegrina.net/pages/pages1/istorija/duklja/nicifor_vrijenij_opisuje_borbu_protiv_dukljana_i_hrvata.htm

http://montenegrina.net/nauka/istorija/crna-gora-do-xix-v/doseljavanje-slovena-dukljanska-drzava/dr-pavle-mijovic-skilicine-legende-kao-istorijski-izvor/

Izvor: Dr. Radoslav Rotković: ,,Kraljevina Vojislavljevića XI XII vijeka''

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.62)

Nikefor Brijenije Mlađi (1062.-1137.)(Njegovi Zapisi dok je živio u Draču 1072.-1075.), čiji se otac sukobio u tom ratu s Bodinom i Petrilom, pravi jasnu distinkciju spominjući zasebno i Hrvate i Dukljane.

Nikefor Brijenije piše ο Hrvatima i Dukljanima, koje razlikuje.

Bodin je, po naredbi dukljanskog kralja Mihaila, predvodio vojsku od, kako kaže Brijenije, ,,Dukljana i Hrvata''. Na drugom mjestu veli da oko 1072. ,,Hrvati i Dukljani pobunivši se, cio Ilirik zlostavljahu'' u kojem je glavni grad bio Drač. (Margetić 1998: 10)

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.63)

Niketa Honijat (bizantski kroničar) početkom XIII.st. zapisuje da raški veliki župan Nemanja napada Hrvatsku i sebi prisvaja vlast nad Kotorom (Margetić 1998: 14)

 

- https://hr.wikipedia.org/wiki/Supetarski_kartular

Izvor: Novak, Viktor i Petar Skok, Supetarski kartular, Zagreb 1952.

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.68) (Švob 1956: 107, Šufflay 1925: 119-120)

- Supetarski zbornik se sastoji od 15 pergamenskih listova. Prvi glavni dio napisan je oko godine 1105. lijepom karolinškom minuskulom. Na zadnjem listu, nalaze se dva kasnija zapisa, pisana nekaligrafskom karolinškom minuskulom. U njima se govori o sedam hrvatskih banova, koji su birali hrvatske kraljeve, te o postavljanju banova iz 12 hrvatskih plemena. Kako se iz pisma mora zaključiti, ova su dva zapisa nadopisana u Supetarski zbornik iz nekoga staroga izvornika koncem 13. ili najkasnije početkom 14. stoljeća.

,,U prošlim vremenima u kraljevstvu Hrvata bio je ovakav običaj: bilo je sedam banova, koji su birali kralja u Hrvatskoj, kada bi kralj umro bez djece, naime ban Hrvatske prvi, ban bosanski drugi, ban Slavonije treći, ban Posige četvrti, ban Podravije peti, ban Albanije šesti, ban Sremi (Hl'mi, Hum) sedmi...''

izvorno: ,,Tempore transacto erat consuetudo in regno Croatorum: erant septem bani qui eligerant regati in Croacia, quando rex sine liberis moriebatur, scilicet banus Croaciae primus, banus bosniensis secundus, banus Sclavonie tercius, banus Posige quartus, banus Podrauie quintus, banus Albanie sestus, banus Sremi septimus...''

 

- https://hr.wikipedia.org/wiki/Crvena_Hrvatska

Ljetopis popa Dukljanina iz 12. stoljeća:

Sažeto: Prostor od Jadranskog Mora do Drine, Save i Šar Planine bio je, u početku, pod jednim slavenskim kraljem. Ovo slavensko kraljevstvo (lat. Regnum Sclavorum) podjelilo se kasnije na dva dijela: na Primorje (lat. Maritima) i Srbiju (lat. Surbia) odnosno Zagorje (lat. Transmon­tana). Na saboru na Duvanjskom polju, kralj Svatopuk razdijelio je Primorje na dvije provincije: Bijelu Hrvatsku ili Donju Dalmaciju (lat. Croatia Alba, quae et inferior Dal­matia) i Crvenu Hrvatsku ili Gornju Dalmaciju (lat. Croatia Rubea, quae et Superior Dalmatia).

Bijela Hrvatska: ,,Poslije ovoga prema sadržaju privilegija, koje su pročitane pred narodom, napisao je privilegije, podijelio pokrajine i oblasti svoga kraljevstva, i njihove granice i krajeve na ovaj način: prema toku voda koje teku s planina i ulijevaju se u more na južnoj strani imenova Primorje, a prema vodama koje s planina teku ka sjevernoj strani i ulijevaju se u veliku rijeku Dunav, nazvao je Srbija. Zatim je primorje podijelio u dvije pokrajine: od mjesta Dalme đe kralj tada boravljaše, i đe je bio sabor, sve do Vinodola nazva Bijelom Hrvatskom, za koje se kaže i Donja Dalmacija''.

Crvena Hrvatska: ,,Isto tako od navedenog mjesta Dalme sve do grada Bamblone, koji se sada zove Drač nazvao je Crvena Hrvatska, za koju se jos kaže Gornja Dalmacija. I kao što je u donjoj Dalmaciji ustanovio Salonitansku crkvu kao mitropoliju, na isti način u Gornjoj Dalmaciji su Dukljansku crkvu, prema drevnom pravu, uredili mitropoliju''.

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.62)

Nakon što je Nemanja osvojio Kotor i njegovo ozemlje, srbski kralj Stefan Uroš II. Milutin (1253.-1321.) u dva navrata naziva se kraljem (i) ,,Hrvatske'' (,,kralj Dalmacije, Hrvatske, Dioklije, Srbije i Raše i gospodar sve Primorske zemlje''). Taj naslov se može objasniti samo ako se predpostavi da se je u to doba jedan dio nekadašnje Duklje ili Raške zvao ,,Hrvatska'' (Gluhak 1990: 189-190, Foretić 1969: 86).

 

- https://hr.wikipedia.org/wiki/Crvena_Hrvatska

Andrea Dandolo, dužd mletački (1343. - 1354.), u svom djelu Chronicon venetum, koje se i danas čuva u izvorniku u biblioteci sv. Marka u Mlecima, on donosi veoma vrijednih vijesti i o najstarijoj prošlosti hrvatskog naroda.

(Andrea Dandolo 172 182 sl.; 2. izd. 156.)

,,Svetopulk, kralj Dalmacije... na Duvanjskom polju krunjen je i kraljevstvo svoje Dalmacije razdijeli na četiri dijela... Od polja naime Duvanjskoga do Istre nazva Bijelom Hrvatskom, i od toga polja do Drača (u Albaniji) Crvenom Hrvatskom; a planinski dio od rijeke Drine do Makedonije nazva Raškom, i od te rijeke ovamo, Bosnom... Moderni pak cijelo primorje zovu Dalmacijom, a planinski dio Hrvatskom''.

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.19)

Pritužba koju je u Dubrovniku podnio ,,Stanchus frater Cheruatini'' 26. srpnja 1372. zbog toga što mu je Jura Balšić (,,Jura de Balsa'') oplienio kuću u Svetom Srđu. Za sina tog Stanka, Stojana, zapisano je da je 1388. živio u Skadru (Acta 1918: 69, br. 297, Šufflay 1925: 110).

 

- https://hr.wikipedia.org/wiki/Crvena_Hrvatska

Glasoviti talijanski čovjekoljub Flavije Biondo (Flavius Blondus, 1388. - 1463.) u svom poznatom djelu Povijesti:

,,...Raška i Bosna se smatraju krajevima kraljevstva Hrvatske''.

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.25)

Iz poreznog registra (upisnika) Albanskog sandžaka iz 1431. koji je 1954. objavio turski povjestničar Halil Inalcik (1916.-2016.). U upisniku se navode naselja ,,Asagi Hirvate'' (Donji Hrvati, u upisniku se to naselje zove i samo ,,Hirvat'') i ,,Hirvatova'' (Inalcik 1987: 5, 95, 138). Danas se to naselje zove ,,Krutje'', ali i inačicama ,,Kruatje'' i ,,Kruati''.

 

- https://hr.wikipedia.org/wiki/Crvena_Hrvatska

Izvor: Chalcocondiles L.,: "Historiae (de rebus turcicis)", u "Corpus scriptorum historiae byzantinae 48", Bonn, 1843.

Grčki pisac Laonik Halkokondyles (1432. - 1490.) po tadašnjem humanističkom imenovanju naroda klasičnim imenima, podijelio je narode na Balkanskom poluotoku na Ilire, Tribale i Mezeje. Po Halkokondilesu Iliri žive zapadno od Drine do Jadranskoga mora, koje on po tadašnjem običaju zove Jonsko more, te od Dubrovnika do Istre. Zemlje Sandaljeve (tadašnju Humsku zemlju, koja je obuhvaćalo većinu Dukljaninove Crvene Hrvatske) kako Halkokondyles zove široku oblast, kojom je u njegovo vrijeme vladao herceg Stjepan, sinovac i nasljednik Sandaljev, smješta on u Ilirik. U toj zemlji živi isti narod, kao onaj uz dalmatinsku obalu do Istre.

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.19)

U Paštrovića u XV. stoljeću je zabilježeno prezime ,,Hrvatović'' (Foretić 1969: 96), također ,,Horvačević'' u XVI. stoljeću, itd.

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.80)

Talijanski benediktinac Timotej Cisilla koji je u Boki Kotorskoj živio krajem XVI i na početku XVII st. zapisao je glede kotorskih građana da u njih ,,odielo ugarsko t.j. hrvatsko nije se još posve odmetnulo'' (Vulović 1892: 20).

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.19)

Kotoranin Marijan Bolica zapisuje 1614. među bratstvima iz Skadarskoga sandžaka koja žive ,,alla serviana'' (što znači po pravoslavnoj vjeri) i koja su u vojnoj službi Osmanskoga Carstva, bratstvo Hrvatinić (Haruatinich) (Lenormant 1866: 327).

 

Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.223)

- https://www.hercegbosna.org/kultura/hrvatski-jezik/jezik-lingvistika-i-politika-ilirski-iliti-slovinski-jezik-183.html

Proslov iz knjige povjesničara Mate Marčinka «Iransko podrijetlo Hrvata», izašle u Zagrebu 2000.:

Na početku svoga djela ,,Pjesni duhovne od pohvala Božjih'' (Rim 1617.) Bartol Kašić je otisnuo pohvalnu pjesmu, koju je njemu u čast spjevao Maro Dragović, vlastelin kotorski, u kojoj se kaže: ,,Kada s' navijestio u pjesnieh svud glas tvoj, - Naši Dalmatini i vas rod Harvacki. - Daržat će u cini pjevanja glas rajski; - Od našega mora do mora ledena - Živit od govora dika će plemena (Stojković 1919: 220)''.

 

- https://www.hercegbosna.org/kultura/hrvatski-jezik/jezik-lingvistika-i-politika-ilirski-iliti-slovinski-jezik-183.html

Proslov iz knjige povjesničara Mate Marčinka «Iransko podrijetlo Hrvata», izašle u Zagrebu 2000.:

- https://www.hercegbosna.org/STARO/ostalo/evlije.html

Fehim Spaho: Hrvati u Evlija Čelebijinu putopisu

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.19)

(Evlija Čelebija - 1611.-1670.)

Turski putopisac Evlija Čelebi godine 1664. u svom ,,Putopisu'' (ili: “Kronika putnika”) piše: ,,Veliku većinu stanovnika u Herceg-Novome čine Arnauti, Bošnjaci i Hrvati'' (za Bošnjake na drugom mjestu kaže, da govore hrvatski: ,,Jezik bošnjačkog i hrvatskog naroda'')

...

Iz grada Risna poslana je tada vojska da upokori odmetnike po planinama Pive i Nikšića, kojoj se priključio i Evlija. Najprije su stigli u nahiju Pivu. Tu kaže, da su to ,,sve čisti, pravi Hrvati'', ter za stanovničtvo nahije Pive kaže: ,,pravi hrvatski dušmanin koji živi u nepristupačnim planinama'' (Čelebi 1967: 444). Ovdje Evlija označuje dakle jugoiztočne krajeve Crvene Hrvatske.

 

- https://hr.wikipedia.org/wiki/Crvena_Hrvatska

Savić Marković Štedimlija, Crvena Hrvatska, Laus, Split, 1991. (pretisak izdanja iz 1937.)

Najstariji sačuvani prijepis je na latinskom jeziku, a datira iz oko 1650. godine, dok je po mogućem starijem izvorniku Mavro Orbini 1601. objavio knjigu na talijanskom, Il regno degli Slavi. Orbini je upotrijebio ne samo Dukljaninov Ljetopis, nego i mnoge druge, kasnije izgubljene izvore. On spominje ,,Dioclea che fu la metropoli della Croatia Rubea'', diobu na Bijelu i Crvenu Hrvatsku (,,Croazija Alba'', ,,Croazija Rossa''). To čine i neki dubrovački pisci, kao što su Jakov Lukarić i Resti. Dukljaninov je izričaj Crvene Hrvatske bio dobro prihvaćen od ovih, kasnijih pisaca i analista kao istinit.

 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Bokeljski_Hrvati

Ban Petar Zrinski doplovio je do Perasta na svome brigantinu u svibnju 1654., samo dva tjedna nakon pobjede nad Turcima. Gradić ga je dočekao urešen zastavama, sagovima i cvijećem. Navodno je ban rekao: ,,Dođoh samo zato da vidim slavni, sretni i plemeniti Perast''. Knez u Perastu tada je bio Krsto Vuković. Tom prigodom darovao je Zrinski jednu prekrasnu sablju Peraštanima da ih sjeća na njihovo junaštvo.

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.222)

Pisar kapetana iz Perasta Vicka (Vičenca) Bujevića (ugostio ruskog diplomata Tolstoja), Julije Balović (Perast) (Šimunković 2004: 32) je 1693. napisao pomorski priručnik (Luetić 1954, Šimunković 2004) u kojem svoj materinski jezik na talijanskom zove ,,Slavo'' i ,,Slavo-Ilirico'' (Šimunković 2004: 26, 84). U rječničkom dielu toga priručnika talijanski narodozov ,,Slavo'' Balović prevodi na hrvatski narodozov ,,Hrvat''. To je zato što su Mletčani dalmatinske Hrvate redovno nazivali Slavenima, a oni sami sebe Hrvatima.

 

https://www.hercegbosna.org/kultura/hrvatski-jezik/jezik-lingvistika-i-politika-ilirski-iliti-slovinski-jezik-183.html

https://hr.wikipedia.org/wiki/Bokeljski_Hrvati

Proslov iz knjige povjesničara Mate Marčinka «Iransko podrijetlo Hrvata», izašle u Zagrebu 2000.:

Rus P. A. Tolstoj godine 1698. u južnom dijelu južne Hrvatske (Dubrovačka Republika i Boka Kotorska) nalazi Hrvate: ,,V Dalmacii….Raguzane... nazivajutsja Hervati''; od Herceg-Novoga do Perasta primorski brjegovi su ,,zaselenni Horvatami'' (naseljeni Hrvatima).

Tolstoj tako piše da je ,,daljše od Ercegnovog put ležal mimo beregov zaselenih Horvatima do Perasti v albanskom knjaževstve''

Zanimljivo je da Tolstoj Srbe od Hrvata ne razlučuje po vjeri jer uz njihova etnička imena osjeća potrebnim reći i koje su vjere bili, misleći pri tom da bi oni mogli biti i jedne i druge vjere bez obzira na narodnost. Ta spoznaja baca sasvim novo svjetlo na etnogenezu Boke kotorske, a posebno kad se zamijeti da Tolstoj sasvim prirodnim smatra što bokeljski Srbi ,,platje nosjat hrvatskoje'', da su im žene ,,podobni hervackim ženam v platje i v obiknostjah''.

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.219)

Ruski grof i diplomat Petar Andrejevič Tolstoj (1645.-1729. (?)) putovao je 1697.-1699. Europom za diplomatske i obavještajne potrebe ruske diplomacije Petra Velikoga.

Stigavši iz Dubrovnika u Perast, Petar Andrejevič Tolstoj zapisao je da se to mjesto nalazi u mletaćkoj državi i da u njemu žive ,,Hrvati''. Tolstoj tvrdi da u Perastu ima i mnogo Srba grčke vjere, iako ondje nema grčke crkve. Smatra da su ti Srbi u mletačkoj državi nedavno izbjegli iz države turskog sultana. Spominjući Srbe u Perastu, Tolstoj ne kaže da se oni sami nazivaju Srbima, već kaže da nose hrvatske nošnje i da njihove žene i kćeri u svemu sliče hrvatskim ženama, kako u odjeći, tako i u ponašanju prema mužkarcima (1992: 116).

 

- Hrvatski pisac i povjestničar Pavao Ritter Vitezović piše 1699. u spomenici pod naslovom ,,Responsio ad postulata'' (Odgovor na pitanja):

,,1. Primorska Hrvatska (Croatia maritima) obuhvaća područje svih rijeka, koje se slijevaju u Jadransko more. Toj Hrvatskoj pripada cijela Humska zemlja ili Hercegovina, Zeta do Skadarskoga jezera, zemljište Dubrovačke republike, Hlivno i Rama. 2. Zagorska ili međuzemna Hrvatska (Croatia mediterranea), koja obuhvaća uz staru Hrvatsku (propria Croatia) i Bosnu. Prva obuhvaća predjele od Mosora i Velebita do Petrove Gore, a Bosna krajeve od Gore Borove do Drine, s većim mjestima: Vrhbosna ili Sarajevo, Visoko, Sutiska, Bobovac i Soli (Gornja i Donja Tuzla). 3. Međuriječna ili Savska Hrvatska (Croatia interamnis sive Savia), zvana Slavonija, od Save do Mure, Drave i Dunava.''

U toj žalobnoj pjesmi, koju je pjesnik predao grofu Marsigli na njegovu odlasku iz Hrvatske, Ritter-Vitezović izriče čvrstu nadu da će brzo doći do novoga rata, u kojemu će se Hrvatskoj povratiti hrvatske zemlje: Bosna, Srijem i slobodna Rama. Hrvatska, na usta pjesnika, dovikuje grofu Marsigli:

,,Putuj dakle sretno, pa kad opet dođeš

Da mi povratiš Bosnu i srijemska sela...

i slobodnu Ramu svome kralju.''

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.222)

Kristo Mažarović (ili Mazarović), koji je bio iz Perasta, izdao je 1712. u Mletcima treće izdanje knjige ,,Cviet od kriposti...'', koja je većim dielom nastala kano prievod, u ,,jezik ilirički aliti slovinski''. Na kraju te knjige otisnute bosančicom nalazi se kataložki naslov u kojem se ime ,,Hrvati'' prevodi mletačkim narodozovom izvedenim od ,,S(c)lavi'': ,,Broj knjig' hervatskih' u Butigi Bartola Okki knjigara na rivi od' Harvatov' (dei Schiavoni)'' (Kukuljević 1860: 12, usp. daljnje slične primjere u Mandić 1973: 276-277). Iz te se knjige može dakle izčitati da oni koji se zovu ,,Hrvati'' svoj jezik zovu ,,ilirički'' i ,,slovinski''.

 

- https://narod.hr/hrvatska/kotorska-biskupija-bokeljsku-mornaricu-ocuvali-su-i-bastine-ju-katolici-i-hrvati

http://www.laudato.hr/ispisi-snimi.aspx?NewsID=30458

http://www.hrvaticg.com/wp-content/uploads/2018/11/HG-157-158-2.pdf (str.30)

Godine 1740. nailazimo na Antuna Paskvalija, pripadnika kotorskog plemstva koji se ćirilicom, jednim od tri hrvatska pisma, potpisuje kao ,,istomačitelj od jezika harvatskoga'' (IAK, UP LXI, 1144).

https://zdjp.si/wp-content/uploads/2018/10/AH_26-2018-2_%C4%8Corali%C4%87-Markulin.pdf (str.396)

,,Nadalje, u 17. i 18. stoljeću spominju se Antun Paskvali koji je bio prevoditelj slavenskih jezika u Kotoru,...''

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str. 223)

U dvojezičnom proglasu o zemljištnim knjigama i naplati poreza za mletačku Dalmaciju i Albaniju (t.j. Boku kotorsku) od 17. kolovoza 1750. kaže se da se proglas obznanjuje u svakom selu spomenutih država, a osim na talijanskom da se izdaje uzporedno i na ilirskom (Illirico), kako se nitko ne bi mogao izgovoriti nerazumievanjem talijanskoga. Međutim, u uzporednom proslovu na ,,ilirskom'' taj se jezik ne zove ,,ilirskim'', već ,,hrvatskim'' (harvacki yexik). (Burić-Šarić Šušak 2013: 11).

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str. 220)

- https://www.hercegbosna.org/kultura/hrvatski-jezik/jezik-lingvistika-i-politika-ilirski-iliti-slovinski-jezik-183.html

Proslov iz knjige povjesničara Mate Marčinka «Iransko podrijetlo Hrvata», izašle u Zagrebu 2000.:

Andrija Kačić Miošić je u svom djelu ,,Korabljica'' (Mletci 1760.) zabilježio. ta je ,,kraljeva u Dalmaciji i rvatskoj zemlji Budimir, kralj sveti''; također je zabilježio, da je ,,kralj Bodin isto vrime kraljevao u Dalmaciji i rvatskoj zemlji''. Po Kačiću Hrvati su i Dubrovčani i Peraštani i Kotorani (,,Ter pokriva Boku od Kotora./ Kojano je dika ot Rvata''). U ,,Razgovoru ugodnom naroda slovinskoga'' (64. izd., Split 1983., 112.) Kačić veli, da je Hrvatsko kraljevstvo obuhvaćalo Karniju, Karintiju i Stiriju (Karantanska Hrvatska), čitavu dolnju Dalmaciju od Istre to Cetine, Bosnu i sve zemlje do Dunava. i svi oni koji su u tim zemljama živjeli ,,zovu se Hrvati zarad zemlje Kroacije oliti Hrvatije''. Pod rečenim Hrvatskim kraljevstvom Kačić razumijeva samo nekadašnju Bijelu Hrvatsku, tok je u “Korabljici” zabilježio i druge hrvatske krajeve južno od Cetine. Zanimljivo je to, da Kačić Hrvatsku zove Hrvatija, dakle isto kako su iranski Hrvati zvali svoju Harahvatiš (Harauvatija, Harvatija).

https://hr.wikipedia.org/wiki/Bokeljski_Hrvati

Fra Andrija Kačić Miošić ovako je pjevao:

,,Ej Kotore, gnizdo sokolovo,

na visokoj grani savijeno,

di se legu zmaji i sokoli,

koji caru puno dodijaše!

Svijeno je na jeli zelenoj

ter pokriva Buku od Kotora,

kojano je dika od Rvata

i vitežko srce od junaka...''

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str. 77-78)

Srbski pisac i skupljač narodnih pjesama Simo Milutinović Sarajlija (1791.-1847.) zapisao je u Crnoj Gori od popa Gaše Pipera crnogorsku narodnu pjesmu ,,Beg Ljubović'' u kojoj se ponavljaju pojmovi Hrvatka (hrabra muslimanska Hrvatica) i Hrvo. Ljubović beg zaprosio je Hajkumu ,,Nadaleko liepu đevojku, - Nadaleko u Hrvatu gradu - U onoga Hrvat-dizdar-age.'' (dizdar=zapovjednik utvrde)(Milutinović 1837: 190-193, br.107.) (više iz pjesme piše na str. 77-78 knjige Grčevića)

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.134)

Janko Drašković 1832. u ,,Disertatiji iliti razgovoru...'' za razliku od Gaja i Babukića u Hrvate ne ubraja Srbe, nego među ostalim Hrvate-Krajišnike, Bosance i Crnogorce.

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.157-158)

Zapis V.Jagića o putovanju Vuka Karadžića, Lj. Gaja i A. Mažuranića:

,,K. [=Karadžić], Gaj i Antun Mažuranić zajedno su putovali u lipnju 1841. po Dalmaciji; na povratku svratili su se kod A. Vakanovića u Karlovcu. U spisima V. Jagića (SKZ) nalazi se zapis Jagićev o pripovijedanju Mažuranićevu o tom putu. Zapis glasi: ,Putujući g. 1841. Mž. i Vuk etc Gaj po Crnoj Gori čuli su svuda da jim se odgovaralo, da govore jezikom hrvatskim - kad je Vuk budući nezadovoljan rekao, da će niže Cetinja Srbi naći, dodju brodom na Korčulu, i opet jim se odgovorilo, da se ondje hrvatski govori.' '' [...] (Horvat-Ravlić 1956:240)

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str. 123-124)

Crnogorski vladika Petar P. Njegoš ponudio je banu Josipu Jelačiću posredstvom guvernera Dalmacije 1848. poslati kano pomoć jedinicu od 2000 Crnogoraca. U povodu toga Njegoš Jelačićeve sljedbenike i vojnike 17. XI. 1848. zove ,,Hrvatima''. Njegoševo pismo: ,,Istina je, da su Crnogorci spremni, da budu u pomoći svojoj braći Hrvatima, jedno po jednoplemenosti, a drugo po njihovoj prirođenoj naklonosti vojničke trudove snositi.'' (Njegoš 2011: 151).

Dieleći Jelačićevo razočaranje krajem 1848. napisao mu je Njegoš 20. XII. 1848. ove rieči: ,,Tebe je tajna sudbina na čelo Južnih Slavjanah postavila, tebe sreća s divnima naprednostima vjenčaje, ali se vidi sve Tvoje izopačuju. Spasa si prestol, dinastiju i sve njezine posljedovatelje; učinio si im uslugu kakvu im, niko jošte nije učinio od njina postanja, pa Tvoji zadužnici poslije nekoliko dana mjesto zahvale nameću Dalmaciji stari gvozdeni jaram.'' (Njegoš 2011: 63).

 

- https://www.hercegbosna.org/kultura/hrvatski-jezik/jezik-lingvistika-i-politika-ilirski-iliti-slovinski-jezik-183.html

Proslov iz knjige povjesničara Mate Marčinka «Iransko podrijetlo Hrvata», izašle u Zagrebu 2000.:

Predstavnici crnogorskih plemena Paštrovića, Grbljana i Brajića sami su sebe u Turskoj zvali Hrvati i hrvat-baše (“Dubrovnik”, 6-1987., 19.) U Crnoj Gori, u srezu cetinjskom ima i toponim Rvaši. (Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str. 51))

 

- https://www.hercegbosna.org/kultura/hrvatski-jezik/jezik-lingvistika-i-politika-ilirski-iliti-slovinski-jezik-183.html

Proslov iz knjige povjesničara Mate Marčinka «Iransko podrijetlo Hrvata», izašle u Zagrebu 2000.:

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str. 21)

Ivan Franjo Jukić u svom opisu puta u Carigrad godine 1852. dopunjuje Tolstojeve podatke o Hrvatima u Crnoj Gori: ,,...Parobrod je bio pun putnika. . . Mornari su svi bili Hrvati i Dalmatini, te su me hranili i pojili, [...] sve od svoje hrane i pazili me kao naši ljudi. Bilo je dosta Hrvata iz Bara i Spiča, koji su išli na radnju u Carigrad.''

,,... jer u Carigradu ima katolikah našeg jezika ljudih izobila, koji su pod imenom Hrvatah poznati; iz Dalmacije i Arbanaske ovdje...'' (Jukić 1973 (II): 582)

Neki Crnogorci u Carigradu odgovorili su dopisniku zagrebačkoga “Srbobrana”: ,,Mi govorimo hrvatskim jezikom, ali smo Crnogorci... poglavica nam se zove Hrvat-baša'' (M. Vego, Povijest Humske zemlje I, Samobor 1937., 65.).

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str. 219)

Znameniti hrvatski povjestničar i jezikoslovac Ivan Kukuljević Sakcinski (1816.-1889.) napisao je 1856. Šimi Ljubiću da se u Dalmaciji ,,snova osviedočio da je kod konservativnog [starosjedilačkoga] našeg naroda sve do Arbanije ime hrvatsko jedino živo i narodno.''(Vince 1990: 290).

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str. 15)

U današnjoj Podgorici, glavnom gradu Crne Gore, na Morači kod mosta Vake Đurovića (stari most se zvao Vezirov most), postojalo je mjesto, vjerojatno selo, koje se je zvalo ,,Rvatska Stubica''. Nastanak tog imena je pokušao na pristran način pojasniti prosrbski Crnogorac Andrija Jovićević (1870.-1939.)

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.18 i 19)

Sjeveroiztočno od Rieke Crnojevića (na Skadarskom jezeru), na prostoru negdašnje Riečke nahije, danas također u Crnoj Gori, nalazi se ,,Rvaško polje'' na kojem se jedno selo zove ,,Rvaši'' (Jovićević 1911: 434-436, 493, 534-535, Barjaktarović 1982: 89).

Blizu Nikšića postojalo je selo ,,Rvat(i)'', a jedno od četiriju bratstava plemena Nikšića zvalo se ,,Rvaćani''. U Kolašinu, središtnjem dielu Crne Gore, jedan od poznatih muslimanskih rodova zvao se je ,,Rvati'' (Barjaktarović 1982: 89).

U Stolivu u bokokotorskom zaljevu postoji rod s prezimenom ,,Hrvatić'' (Nakićenović 1913: 99); da su u Baru i Šušnju zabilježena prezimena ,,Hrvat'' i ,,Hrvatin'' (Vidović 2019), da se u Miljevcima kod Sutomora jedno bratstvo zove ,,Hrvatine'' (Nakićenović 1913: 443, 447, i Planinar 1905: 30).

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str. 15 i 16)

Prosrbski Crnogorac Andrija Jovićević (1870.-1939.): ,,Crnogorci su se u ono doba (18.st.) zvali u Carigradu Rvatima, jer kao Crnogorci koji su u večitoj borbi s Turcima, ne bi mogli opstati među Turcima. Starešina nad Crnogorcima u Carigradu do skora se zvao rvatbaša.'' (Jovićević 1926: 390-391)

Ljubomir Nenadović (1826.-1895.), srbski književnik, državničar i srbijanski ministar prosvjete: ,,Za vreme mog bavljenja u Carigradu [1858./59.], bilo je oko četiri hiljade Crnogoraca u Carigradu i okolici. Svi su zarađivali svojim trudom lepih novaca i slali ih svojim kućama. Imali su svoga starešinu, koji se u tadašnje vreme zvaše Hrvatbaša, što će reći: glavar Hrvata, jer u Carigradu Crnogorce ne zovu drukče nego Hrvatima. Pitao sam odkuda dolazi to? I kazaše mi: da su se sami Crnogorci, kad su u starija vremena tamo počeli dolaziti, tako nazivali[...]'' (Nenadović 1889: 147, usp. i Dragičević 1939)

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.219)

Panslavistički okrenuti Fran Kurelac objavio je 1862. u ,,Fluminensiji'', nakon što je obišao ,,batinom u ruci pješke sva naša i najzabitija sela''. (Vulović 1892: 7), da ,,se uverio da u Dalmaciji, Dubrovniku i Kotoru Srbina starosedioca nikde nejma'', da ,,uz morje vse je Hrvat, i vsaka beseda, čto ju Vuk ima u svom rečniku zapisanu kao južnu ili jugozapadnu, ta se govori ne samo po primorju Hrvatskom nego i po vsoj Dalmaciji, zemlji pra-Hrvatskoj''.

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.17)

Priobćenje crnogorskog zastupnika i vojnoga ministra Ilije Plamenca od 18. V. 1863. iz Rieke Crnojevića crnogorskome konzulu u Skadru Ivanu Vacliku o obaviestima koje je dobio od Laze Šainovića. Šainović je bio jedan od trojice pravoslavnih Crnogoraca koji su u Carigradu za crkvu u Dečanima - prema vlastitu izkazu u Plamenčevu zapisu - ,,od Ervata cernogorskija i zeckija i drugija koi su tamo'' skupljali novac. Dotično pismo Ilije Plamenca koje je Risto Dragičević pronašao u Državnoj pismohrani u Cetinju dokazuje da su se pojedini pravoslavci s prostora današnje Crne Gore vezano uz Carigrad još 1863. nazivali Hrvatima.

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.17)

U turskoj enciklopediji (zbirci znanja) ,,Kamus-ul-Alam'' (I.-IV., 1889.-1894.) piše (prema K. Draganoviću): ,,Crnogorci, premda se Hrvatima zovu, nijesu to, jer oni pripadaju srpskom miletu.<str. 2036.'' (Draganović-Mandić [1940.] 1991: 26).

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.17)

Adolfo Veber Tkakčević (1825.-1889.) čuo je u Carigradu (1884.) za crnogorske pravoslavne Hrvate (Veber 1886: 168-171). Nakon što je njegova sugovornica, neka carigradska Hrvatica katolkinja, po zanimanju kućanica, više puta crnogorske pravoslavce nazvala Hrvatima, Veber ju je upitao: ,,Kako to, Hrvati, ta oni sebe, ako su pravoslavni, kod kuće zovu Srblji.'' (1886: 171). Sugovornica mu je odgovorila: ,,Ne znam, moj reverendissimo, kako se ko kod kuće sada zove, jer sam već odamna u Carigradu; al ovdi svi, bili vlasi ili katolici, nezovu sebe drugačije, nego Hrvati! Pa to je ime od starine!''. Veber nadodaje da ,,Toga domjenka nebih priobćio, bojeći se prigovora, da na rieč obične žene tako važnu stvar pripoviedam [...]. Ali mi je sve to malne doslovce potvrdio i starješina hrvatski, s kojim sam se slučajno sastao u Fanaru.'' (1886: 171).

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.17)

Hrvatski jezikoslovac panslavističke usmjerenosti Fran Kurelac (1811.-1874.) izrekao je pak ,,da je Crna Gora u korenu svom pravi pravcati Hrvat'' (Kurelac 1862: 218).

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str. 95)

Izkaz jednog pravoslavca iz Crne Gore u XIX. stoljeću, kada kaže: ,,mi smo Hrvati, ali smo srpske vjere, pa nam je i jezik srpski.'' (Strčić 1987: 163).

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.20)

Jako Baltić (1813.-1887.), bosanski franjevac koji sam sebe nije nazivao Hrvatom:

,,Ove godine u misecu studenom [1849.] ja sam izišo iz Carigrada. Ondi sam bijo dvi godine služio Hrvate i druge Slavljane. U Carigradu mlogo ima katolika slavljanskih, Hrvata koji dolaze iz Albanie, od Skadra i Bara, službu čine i rade u Carigradu i kad novac steknu, vraćahu se u otačbinu. Ovih je se broilo u moje vrime do šest hiljada. Ima mlogo Dalmatina, bogatih trgovaca [...]. [...] Među Slavljanim ondašnjim najpošteniji su Hrvati, u kakvim zlim prigodam se nalaze, sa svim tim svoj pošteni značaj uzdrže. samo jim se mora zamiriti, što su na osvetu i dvoboj mlogo prignuti. Je li tko u čemu uvridio, oli ranio, oli ubijo Hrvata, taj nek se nada neodvlačno osveti. [...] Hrvati s Crnogorcim ne gledahu se lipo, s njima se često pu pobiju. Ovo turcim nije mrsko nego uživahu.'' (Baltić 2003: 220-221)

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.220)

Skupljač narodnog blaga i učitelj rodom iz Perasta Srećko Vulović (1840.-1900.) tvrdi krajem 19.st. da u njegovu djetinjstvu u katolika i pravoslavaca etnička imena Hrvat i Srbin nisu bila u uporabi. Kaže da su Hrvati i Srbi svoj jezik zvali ,,naškim'', a pravoslavci da su sami sebe nazivali ,,rišćanima'' (Vulović 1892: 11). Vulovića je godine 1875. Mihovil Pavlinović (1831.-1887.) potaknuo na proučavanje poviesti njegova kraja s obzirom na narodnu pripadnost stanovničtva i poručio mu: ,,Stecite sviest hrvatsku; jer je to starodavno zemljište hrvatsko, na koje se utekoše Srbi, prije od Bugara, pa od Turaka. Hrvati su ostali vjerni latinskome obredu i vjeri katoličkoj, tamo u Boki i Zeti uz Arbaniju.''.

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.17)

Štedimlija tvrdi kako je dopisnik lista Srbobran u Carigradu od neke skupine Crnogoraca čuo da im se poglavica zove Hrvat-baša, ter da oni nisu Srbi, nego Crnogorci, a da govore ,,hrvatski'' (Štedimlija 1937, usp. Vego 1937: 65).

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.150-158)

Luka na otoku Ellis kod New Yorka je bila najvažnija useljenička točka preko koje je u XIX. i XX. st. ušla u SAD većina useljenika. Podatci o useljenicima u razdoblju 1892.-1924. u uneseni u računalnu osnovicu, te se mogu pretraživati na svemrežju www.ellisisland.org.

Tu ima dosta zapisa koji svjedoče o Hrvatima pravoslavcima koji su se tad tako izjasnili.

- Većina doseljenika iz Crne Gore izjašnjava se Crnogorcima, a mali dio Srbima.

11.IV.1912. iz mjesta ,,Kocane'' (Crna Gora) dolazi ,,Gepo Djukanovic'' koji se izjašnjava Hrvatom. ,,Mirko M. Nikitch'' stiže 13. III. 1906. iz mjesta ,,Ouskok'' (Uskok) (Crna Gora). Po narodnosti se izjasnio Hrvat.

21.IX.1921. tri osobe iz Crne Gore (,,Blazo Vuscovich'', ,,Iovan Vuscovich'', ,,Milo Damianovich'', po narodnosti se izjašnjavaju Srbima kojima je materinski jezik ,,hrvatski''.

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.16)

Savić Marković Štedimlija (1906.-1971.), bio je crnogorski književnik, povjestničar i državničar koji je bio poznat po svojim crnogorskim autonomističkim i prohrvatskim stavovima zbog kojih je bio u nemilosti jugoslavenskih vlasti.

 

 

 

Free Web Hosting