Napisao: Zoom_1

BOSNA I HERCEGOVINA –kretanje broja stanovništva

Do točnih statističkih podataka za pučanstvo BiH dolazimo pol vijeka kasnije nego u banskoj Hrvatskoj i u Dalmaciji.Pouzdani popisi pučanstva počinju tu tek s god. 1879.,pošto je bivša dvojna Monarhija provela okupaciju BiH.Za prijašnje doba imademo samo za Hrvate-katolike vrlo pouzdano vrelo u izvješćima apostolskog vikarijata za BiH.Prema "Općem pregledu umnažanja katolikah i franjevaca u Bosni i Hercegovini",koje je državnik srebrno-bosanske franjevačke države dr.Nikola Krilić dao na raspolaganje povjereniku građanske uprave u Sarajevu Vladimiru Mažuraniću god.1879. bijaše razvoj katolika od 1743.-1877. u Herceg-Bosni ovakav:

godine katolicke obitelji katolicki stanovnici
1743. 4 776. 43 822
1779. 8 752. 76 439.
1840. 18 494. 128 192.
1877. 29 355. 199 192.
Porast u 134. god, 24 479. 155 370.

Taj je popis vođen veoma savjesno,što se najbolje vidi po tome,da je prvi popis pučanstva god. 1879. nabrojio 209 391 katolika.U razdoblju od 134. godine,1743.-1877.,porastao je dakle hrvatski katolički živalj u Herceg-Bosni za 45,5%:gotovo se popeterostručio.Početkom XIX.stoljeća cijeni se pulčanstvo BiH na 850 000 duša.God. 1851. provela je turska vlada u Herceg-Bosni i Novom Pazaru popis pučanstva,no on se ne moze smatrati posve pouzdanim.Po njemu je na čitavom tom području živjelo 1 217 000 duša.Odbije li se Novi Pazar(142 000) i krajevi koji padoše pod Crnu Goru(48 000) imala je BiH 1851. g. 1 022 000 duša prema 1 626 000 u banskoj Hrvatskoj i 393 700 u Dalmaciji.Podataka o broju pojedinih vjeroispovjesti nema.Uzmemo li prema gornjem izvještaju broj katolika g.1851. sa 150 000,to su oni u to vrijeme tvorili 15% cjelokupnog pučanstva.Taj nizak broj bijaše teška baština turskih ratova.U turskome kalendaru za BiH,izdanom g.1871.,naveden je broj pučanstva god. 1876.nabrojeno 1 051 000.No u to vrijeme plamtio je u BiH kršćanski ustanak,tako danije moglo biti pobrojano cjelokupno žiteljstvo.
God.1879. okupacione su vlasti izvršile prvi pouzdani popis pučanstva.No on nije još mogao biti posve točan.Prema tome bijaše u BiH 1 158 000 dusa,od toga 496 000 pravoslavnih,448 000 muslimana i 209 000 katolika.Ili u postocima:42,88% pravoslavnih,38,73%muslimana i 18,08%katolika.Pravoslavni živalj tvorio je dakle relativnu vecinu;za njim je za okruglo 4% zaostajao musimanski,dok katolika nije bilo ni polovicu,koliko muslimana,a prema broju pravoslavnih tvorili su katolici otprilike dvije petine.Katolici i muslimani zajedno su cinili 56,81% cjelokupnog žiteljstva.Nema podataka o narodnosti pučanstva,no ona je gotovo bez izuzetka bila hrvatska i srpska.Drugog življa prije okupacije gotovo nije bilo,izuzevsi 3 426. španjolskih Židova i neznatnog broja Turaka.
Šest godina kasnije,nakon konsolidacije novog režima,provedn je ponovni popis pučanstva.Otada možemo slijediti točno razvoj pučanstva u toj pokrajini.(Usporedi dijagrame br.4. i 5. i križaljke)
Vidimo dakle da se pučanstvo Herceg-Bosne kroz pol vijeka više nego podvostručilo(+ 100,9%),dok je porast pučanstva u banskoj Hrvatskoj kroz isto vrijeme iznosio tek 53,8%,u Dalmaciji samo 43,6%.
Naglo napredovanje pučanstva,uvjetovano promjenama u strukturi društva 19.vijeka,počelo je u Herceg-Bosni tek nakon okupacije,dok je u Hrvatskoj i Dalmaciji primjetljivo vec u prvoj polovini proslog vijeka.Podamo li vjeru turskom popisu od 1851.g.,tada je Herceg-Bosna kroz 80.godina napredovala brojem pučanstva za 1 304 500 duša ili za 127,5%,dok je banska Hrvatska od 1840. do 1931.,dakle kroz devedeset godina,napredovala za okruglo 90%.Dalmacija(od 1850.-1931.godine)za 73,4%.Vidi se dakle,da je napredovanje Bosne znatno brže,no ta je prednost uvjetovana silnim porastom poslije okupacije,dok su prije toga Hrvtaska i Dalmacija brojem pučansva brže rasle.Godišnji porast pučanstva Herceg-Bosne iznosio je u razdoblju od 1879. do 1885. g. 2,56%,u idućem desetljeću 1,74%,u razdoblju od 1895.-1910. bio je 1,4% u desetljecu svjetskog rata nastupio je nazadak okruglo 4%,dok se u prvom posljeratnom desetljeću porast pučanstva opet diže na 23,1% i time najviše približava rekordnom porastu neposredno nakon okupacije.

 

 

2-dio

 

U svjetskom je ratu izgubila Herceg-Bosna prirast od okruglo 350 000 duša.Kako navedosmo slični broj izgubila je i banska Hrvatska,dok je gubitak u Dalmaciji iznosio oko 85 000 duša.Stvarni ispad porasta pučanstva u hrvatskim krajevima za svjetskog t+rata iznosi dakle oko 750 000-800 000 duša,broj,kojega si hrvatska javnost nije dovoljno svijesna.Izmedju pojedinih bosansko-hercegovačkih okruga zapaža se u brzini napredovanja pučanstva znatna razlika.Tako je u okružju banjalučkom porast od 1885.-1931. iznosio 101,3%,u travničkom gotovo polovicu manje:52,8%.Između tih krajnjih polova najbrže je raslo pučanstvo u sarajevskom okrugu(62,7%).Taj red ne odgorvara međutim prirodnoj plodnosti pučanstva,već je posljedica migracionih kretanja.Imamo podatke o naravnom porastu pučanstva i njegovu omjeru prema stvarnom omjeru samo za razdoblje od 1895.-1910.,no po njima možemo sa sigurnosšću zaključivati na cjelokupno vremensko razdoblje,koje ispitujemo(vidi jednu od tabela).
Po tome vdimo,da je naravni porast pučanstva najviši u mostarskom okružju:28,25%.To je svakako jedan od najviših porasta u suvremenoj Europi.Zatim idu redom:Bihać,Travnik,Banja Luka,Sarajevo i Tuzla.Pučanstvo siromašne i brdovite,djelomice kraske južne Bosne i Hercegovine plodnije je dakle od pučanstva u nizinskoj sjevernoj Bosni.I tu se dakle,iako još u mnogo blažem obliku,postavlja isto pitanje,koje postoji u odnosu kraske Hrvatske prema Slavoniji.konačno je zanimljivo istaknuti,da je Herceg-Bosna u zadnjem desetljeću po broju pučanstva ne samo dva put brže napredovala negoli banska Hrvatska,a tri puta brže od Dalmacije,vec je apsolutno s 436 700 duša dala znatno veći porast od banske Hrvatske i Dalmacije zajedno(356 000),premda je 1921. imala samo 36% cjelokupnog pučanstva Hrvatske,Bosne i Dalmacije.
Promotrimo li brojčani razvoj triju glavnih vjeroispovjesti u BiH od 1879.-1931.g.,udara nam u oći naglo relativno nazadovanje muslimana,naglo napredovanje katolika i postupno napredovanje pravoslavnih.Udio muslimana u ukupnom pučanstvu nazadovao je za punih 8%:dok su prije deset godina tvorili gotovo četiri desetine pučanstva,danas tvore tek nešto više od tri desetine.Tada su zaostajali za pravoslavnim žiteljstvom sa 4%,danas gotovo 14%.Relativno još brže nego što muslimani nazadovaše,napredovaše katolici.Oni su 1840. tvorili 15%,1879.g.18%,a danas već 23,6%,primaknuvši se tako četvrtini cjelokupnog pučanstva.Prije pedeset godina stajali su katolici prema pravoslavnima u omjeru 2:5,danas već nadmašiše omjer 1:2.Prema muslimanima omjer bijaše za katolike prije deset godina nepovoljniji od 1:2,dok je danas gotovo 3:4.Muslimana i katolika zajedno ima 1931. godine 54,46% prema 56,81% u godini 1879.Dok su prije pedeset godina bili za 13,9% jači od pravoslavnih,danas su samo za 10,2%.Katoličko pučanstvo poraslo je ukupno za 340 000 duša ili za 162,5%-doista neobičan porast za pretežno seljačku zemlju.Pravoslavni živalj porastao je za 534 000 duša ili za 107,5%,muslimanski za 268 900 ili za 59,9%.Od cjelokupnog porasta pučanstva otpalo je 45,6% na pravoslavce,29% na katolike i samo 23,1% na muslimane.Apsolutni porast katoličkog elementa bijaše dakle znatno veći od apsolutnog porasta muslimana.Apsolutni porast katolika i muslimana zajedno iznosio je 609 174 duša ili 92,6%,te je bio osjetljivo sporiji od porasta špravoslavnog življa.
Jake razlike u napredovanju pučanstva imadu se svasti na ovo:napredovanje katoličkog,pretežno hrvatskog življa nužno je uvjetovano s jedne strane izvanrednom plodnošću pučanstva južne Bosne i Hercegovine,koja je pretežno katolička,s druge strane činjenicom što je BiH sa tri strane opkoljena katoličkim Hrvatima.Onim časom kad je prestala djelovati turska granica,stade se nužno ispravljati nenaravno stanje,koje je u tursko doba nastalo uu Herceg-Bosni uništavanjem katoličkog življa.Nazadovanje muslimanskog elementa posljedica je promjene političkih prilika,sloma povlaštenog položaja,koji su bosamski muslimani kroz gotovo pol tisućljeća imali u svojoj domovini.Nažalost teško je makar i približno utvrditi visinu muslimanske emigracije u Tursku;svakako i u njoj leži jedan od razloga slabog rasta muslimanskog življa,ali i u slabijem njegovu naravnom porastu,bar do 1921.Lagano relativno napredovanje pravoslavnog življa uvjetovano je bilo u prvom redu jakim nazadovanjem muslimana.
Koliki je utjecaj useljivanja,odnosno iseljivanja bio na porast pojedinih vjeroispovjesti,možemo donekle zaključiti iz poredbe prirodnog i stvarnog porasta pučanstva,u razdoblju od 1895.-1910.god.-jedinom,za koje postoje podaci.(Vidi tabelu gore)
Vidimo dakle,da je katolički i pravoslavni živalj pojačan useljivanjem,a muslimanski oslabljen iseljivanjem,ali migracioni proces nije poremetio naravni red kod porasta pojedinih vjeroispovjesti.
Promotrimo li brojčani razvoj pojednih vjeroispovjesti u Herceg-Bosni u pojednim vremenskim razmacima,naći ćemo,da je do propasti Austro-Ugarske razvojna linija bila neobično postojana.U novoj državi vidljive su neke promjene.Do 1921. bez prekida je najbrže napredovalo katoličko pučansvto,zatim pravoslavno,a onda u dalekom razmaku muslimansko.U zadnjem desetljeću slika se izmjenila.Razlika u porastu između pojedinih vjeroispovjesti postala je malenom,a i poređaj se izmjenio.Sada na prvom mjestu porasta stoje pravoslavni s 24,3% na desetljeće,zatim dolaze katolici s 23,9%,a onda muslimani s 22,2%.Koeficijent porasta pravoslavnog življa znatno se digao.Tome je s jedne strane razlog u tome,što je u popis od 1921. i 1931. g.uvrštena i vojska,dok je u prijašnjim brojeno samo građansko pučanstvo.Osim toga došla je do izražaja kolonizacija doborvoljaca bosanskoj Posavini.Važniji od tog vjerojatno prolaznog povišenja koeficijenta porasta pravoslavnog življa jest podvostručeni porast muslimana,kod kojih je u tri mirna predratna desetljeća godišnji prirast iznosio ispod 10%,da se u prvom poratnom desetljeću digne iznad 20%.Kako je nestalo Europske Turske,a i Kemalova azijska Turska za naše muslimane ima malo privlačnosti,to našem muslimanskom življu ne preostaje,nego da živi na vlastitoj grudi.Emigracija veceg stila je prestala poslije svjetaskog rata.Čini se da su se nakon pol vijeka snašli u novim prilikama.Katolički je elemenat napredovao nešto sporije nego u orvih petnaest godina nakon okupacije.Katolički i muslimanski elemenat napredovao je zajedno u zadnjem desetljeću za 235 000 duša ili 22,8%,što je brže nego u prijašnjem razdoblju.Od cjelokupnog porasta pučanstva otpalo je na katolike i muslimane 53%,a to je uvijek još manje nego što odgovara njihovom broju,ali više negoli je bilo u čitavom razdoblju od 1879.-1931.,kad je taj broj iznosio 52,1%.Budućnost će pokazati,da li će pravoslavni živalj zadržati prvo mjesto u porastu pučanstva BiH,koje je stekao u novoj državi;bez obzira na to može se ustvrditi,da je došlo do prilčnog mirovanja u postotnom odnosu između glavnih vjeroispovjesti BiH.Udio pravoslavnih kod cjelokupnog pučanstva porastao je za 0,3%,udio katolika za 0,1%,dok muslimani izgubiše 0,3%.Prema izmjenama u prošlim desetljećima to su zaista neznatne razlike.Valja međutim spomenuti,da je po brojenju katoličkih vjerskih vlasti prema vijesti sarajevskog "Katoličkog tjednika"god.1931. broj katolika u Herceg-Bosni iznosio 571 130.-a to je za 21 551. dušu više negoli navodi državna statistika.U tom bi slučaju broj katolika Hrvata iznosio u Heceg-Bosni 24,6% cjelokupnog pučanstva,a porast u zadnjem desetljeću bio bi 28,5%-dakle iznad ukupnog boanskog porasta koji iznosi 23,1%.

 

3-dio

 

Zanimljivo je motriti razvoj vjeroispovjesti u pojedinim okruzima od 1885.-1931.Katolički je elemenat napredovao u svim okruzima i to najbrže u bihaćkom(212,3%),zatim u banjalučkom(176,2%),te u sarajevskom,nesto sporije u tuzlanskom i mostarskom,a nakpolaganije u travničkom(66,9%).Kao što već spomenusmo,te brojke ne govore u prvom redu o naravnoj plodnosti pučanstva u tim krajevima,već o rezultatu elenja.Katolici čine relativnu većinu u mostarskom i travničkom okrugu;u oba su tu većinu kroz minula desetljeća znatno ojačali(Mostar 38,2%:44,9%-Travnik 35,2%:38,1%),tako da će uz isti razvoj u mostarskom okrugu za koje desetljeće katolici činiti i apsolutnu većinu.U omjeru prema drugim vjeroispovjestima katolici su najjače napredovali u mostarskom i banjalučkom okrugu,zatim u sarajevskom,bihaćkom i travničkom,a najsporije u tuzlanskom.Relativno ojačaše dakle katolički Hrvati ponajviše tamo gdje su u neposrednoj teritorijalnoj vezi sa kompaktnim hrvatskim zaleđem.Muslimani relativnonazadovaše u svim okruzima.Najveći gubitak podniješe u bihaćkom okrugu,gdje se njihov postotak snizio s 44,8% na 33,9%,zatim u sarajevskom(51,2-44,9%)gdje se asolutna muslimanska većina pretvorila u relativnu,pa banjalučkom,mostarskom,tuzlanskom,a najmanje u travničkom.Dok su 1885.muslimani imali apsolutnu većinu u jednom okrugu(Sarajevo),au jednom relativnu(Tuzla),danas imadu samo još u jednom relativnu većinu(Sarajevo).Pravoslavni elemenat napredovao je postotno u tri okruga,a u tri nazadovao.Najjači napredak zabilježiše pravoslavci u bihaćkom okrugu(51-58,7%),zatim u tuzlanskom i sarajevskom,najviše nazadovaše u travničkom(33,8-31,7%),zatim u mostarskom i banjalučkom.Nakon 1921.je u svim ostalim relativno napredovao.Katolici nazadovaše nakon 1921.god.u sarajevskom i travničkom okrugu,u ostala četiri napredovaše,muslimani napredovaše u sarajevskom i travničkom,u ostala četiri nazadovaše.
Podjela na vjeroispovjesti ne podudara se potpuno s podjelom na narodnosti.premda uglavnom VRIJEDI NAČELO,DA SU KATOLICI I MUSLIMANI U BOSNI I HERCEGOVINI HRVATI PO NARODNOSTI,A PRAVOSLAVNI SRBI.U času okupacije drugih narodnosti jedva da je u Herceg-Bosni bilo.Odnos hrvatskog življa prema srpskom bijaše dakle god.1879. otprilike 56,5%-42,5%.Odmah poslije okupacije priteklo je u BiH prilično svijeta iz raznih krajeva Monarhije.Bijahu to osim Hrvata i Srba u prvom redu Nijemci,zatim Poljaci,Ukrajinci,Česi,Madžari i Slovaci.Kod prva dva popisa pučanstva pod Austro-Ugarskom nije se utvrđivala narodnost popisanih.Tako možemo razvoj prema narodnosti detaljno pratiti istom od godine 1910.(Usporedi tabelu).
Vidimo,da su Hrvati-muslimani i katolici-relativno nazadovali od 1878.-1910.za više od 3%,dok su srbi za okruglo 0,7% svoj položaj poboljšali.Zajedno su Hrvati i Srbi imali 1910.g.96,02%-dok su u času okupacije tvorili kojih 99% žiteljstva.Strana imigracija dosegla je 4%,i to jedino na račun hrvatskog-kako vidjesmo-muslimanskog življa.U zadnja sva desetljeća Hrvati(obadviju vjeroispovjesti)postotno napreduju ali vrlo lagano.Srbi nešto brže,Slovenci kolebaju,Poljaci se zadržaše na istoj razini,dok sve druge narodnosti relativno nazaduju.Nijemci,Madžari,Česi i Talijani nazaduju i apsolutno,dok su Slovecni apsolutno u porastu,ali od 1921. godine nazaduju relativno.Apsolutno nazaduju i dugo već naseljeni španjolski Židovi.Nakon rata stvorena je nova jedna etnička grupica:Rusi.Sadašnji razvoj ide u tom pravcu,da Hrvati i Srbi asimiliraju ostale narodnosti,koje zajedno tvore samo još 64 653 duše ili 2,37% prema 3,98% godine 1910.Ako to bude u granicama mogućnosti postignuto,moći će srbi relativno napredovati samo na račun Hrvata,ili obratno.U zadnjem desetljeću koeficijent hrvatskog porasta bio je 23,54%,koeficijent srpskog 24,28%.No koeficijent porasta samih Hrvata-katolika iznosi 25,5-te stoji na prvom mjestu.Srpski porast identičan je s porastom pravoslavnih,hrvatski stoji za 0,7% nad porastom cijelokupnog broja muslimana i katolika,a to stoga,što ostale katoličke grupe nazaduju,dok hrvatska napreduje.Hrvata katolika bilo je god. 1931. prema službenom popisu pučanstva u Herceg-Bosni 521 335.,dakle za okruglo 28 000. manje,negoli je cjelokupni broj bosansko-hercegovčkih katolika.Hrvata-muslimana ima 716 539.-dakle za 1000 manje negoli ima ukupno muslimana.Broj srba je za okruglo 6 000 niži od broja pravoslavnog žiteljstva.Kad bi se populacioni razvoj nastavio u Herceg-bosni u pravcu i brzinom prošlog desetljeća,pravoslavni živalj postigao bi 2010. godine 50% cjelokupnog pučanstva.
Rezimirajući populacioni razvoj Herceg-Bosne u zadnja pol stoljeća,valja nam utvrditi da je taj za hrvatsko pučanstvo bio negativan i svršio se sniženjem hrvatskog postotka pučanstva za okruglo 3%.Herceg-Bosna po tome jedina je od histroičkih hrvatskih zemalja,u kojoj su Hrvati u zadnjih pedeset godina nazadovali.Jedino pozitivno jest izvanredno ojačanje katoličkog hrvatskog elementa,kao najsvjesnijeg nositelja hrvatstva,koji od 1878. stoji na čelu porasta većih skupina.Od svih Hrvata povijesne Hrvatske,najbrže raste broj bosanskih Hrvata-katolika.Porast muslimana bijaše međutim nezadovoljavajući.Povoljniji izgledi za razvoj hrvatstva u Bosni nastali bi samo onda,kad bi se održao izvanredan porast muslimana,zabilježen u zadnjem desetljeću.U tom bi slučaju katolički i muslimanski živalj rastao po svoj prilici brže od pravoslavnog,kojega porast u zadnjem deceniju bijaše uvjetovan fluktuacijom,koja je donekle slučajna.
Još nam valja istaći,da je hrvatsko pučanstvo u Bosni i Hercegovini u zadnjih pet desetljeća poraslo za 587 000.duša,u banskoj Hrvatskoj za 655 000.,a u Dalmaciji za 186 000.
Sami katolički Hrvati Herceg-Bosne dadoše Hrvatskoj kroz to vrijeme 316 000. sinova,gotovo dva puta više negoli što je porastao hrvatski živalj u dlamatinskoj Hrvatskoj,a gotovo polovicu toliko koliko porastoše Hrvati u Banovini,premda su god. 1879. bosanski katolički Hrvati iznosili samo šesti dio koliko Hrvati banske Hrvatske,a samo polovicu toliko,koliko dalmatinski Hrvati.U zadnjem desetljeću je Herceg-Bosna imala dapače veći apsolutni hrvatski prirast od banske Hrvatske.U njoj porastoše Hrvati od 1921.-31. za 235 000. duša-u Banovini za 200 500. -u Dalmaciji za 50 500.duša.Herceg-Bosna dade dakle u zadnjem desetljeću gotovo jednak porast hrvatstvu koliko Banovina i Dalmacija zajedno!Sami katolički Hrvati Hecrg-Bosne porastoše u zadnjem desetljeću za 106 000. duša-25,5%,prema hrvatskom porastu od 11,2% u banskoj Hrvatskoj i 10% u Dalmaciji.Vidi se po tome, da centralno značenje Herceg-Bosne za hrvatstvo nije uvjetovano samo geografskim smještajem te zemlje,već i silnom snagom mlade krvi,koja izbija iz središta stare hrvatske države. 

 Izvor:
Dr.Mladen Lorković-Narod i zemlja Hrvata,Zagreb,1939.

 

 

 

Free Web Hosting