FRANCETIĆ SPAŠAVA MALOG SRBINA

Godine 1942. dogodio se pokolj nad pravoslavnim �ivljem u op�ini Vare�: u selima Brgule, �i�ci i �ikulje pobijeno je oko 320 ljudi. U to je vrijeme Jure Franceti�, po �inu bojnik, bio stacioniran u Sarajevu. Kad je �uo za pokolj, sa svojom je bojnom �urno do�ao na podru�je op�ine Vare�. Do�ekalo ga je dvadesetak �ena, uplakanih i u crnini. Pitao ih je, znaju li tko je po�inio pokolj, jer da �e on po�initelje kazniti. �ene se rekle, da su za vrijeme pokolja �ule dozivanje katoli�kim imenima. No, ustanovilo se da su pokolj po�inili Muslimani iz okolnih sela. Pravoslavni su se za pokolj osvetili, pobiv�i dogodine sve mu�karce i �ene starije od �etrnaest godina u obli�njemu hrvatskome katoli�kom selu Mir.

No, te 1942., istra�uju�i okolnosti pokolja Srba, Franceti� je dao nalog da se pregledaju tjelesa, ne bi li se na�lo koga komu se jo� mo�e pomo�i. Me�u mrtvacima su na�li �ivog dje�aka. Na upit kako se zove, mali je odgovorio da mu je ime Sreto Goran�i�. Pobijena mu je cijela obitelj, ali maj�ina tijela tu nije bilo.

Vidjev�i da je dje�a�i� ostao bez igdje ikoga, Franceti� ga odlu�i posiniti. Poveo ga je u Zagreb i Sreto je po�eo �ivjeti s njim i njegovom suprugom. Na�alost, malo nakon toga zbila se zrakoplovna nesre�a, nakon koje je Franceti� ubijen. Mali je Sreto nastavio �ivjeti s pomajkom sve do 1957.

Sretina je majka ipak pre�ivjela onaj strahoviti pokolj, te se sklonila u �umu. Nakon rata se nastavila raspitivati za svoga sina i kona�no ga uz pomo� Crvenoga kri�a i na�la. Sreto se s majkom vratio u rodno selo Brgule. U Zagrebu je bio maturirao vrlo dobrim uspjehom i kanio je i�i na sveu�ili�te. Povratak u Bosnu poremetio je ove planove. Sreto se prijavio uredu za zapo�ljavanje, ne bi li prehranio sebe i siroma�nu majku. Dobio je posao na velikoj �i�ari u rudniku. Poslovo�a ga je uputio u tre�u, no�nu smjenu, u kojoj sam i ja radio. Tu smo se upoznali. Primijetio sam da taj novi zaposlenik govori kajkavski, �to je za Bosnu posve neuobi�ajeno. Kad smo se malo zbli�ili, ispripovjedio mi je svoj te�ki i zanimljivi �ivotni put. U zadnjemu razgovoru koji sam s njim vodio, rekao mi je da je pogrije�io �to je napustio Zagreb. Pomajka da mu je bila kao prava mati, a da je mogao i �kolovanje nastaviti. Umjesto toga, vratio se u Bosnu u kojoj ga mnogi susjedi nazivaju usta�om. Franceti�u je ostao trajno zahvalan...


EVO VAM DOKAZA KAKO JE PLEMENIT BIO JURE FRANCETI� KAD JE KAO USTA�A ODLU�IO USVOJITI MALOG SRBINA!

Free Web Hosting